Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Dve novely zákona č. 67/2020 Z. z. účinné v roku 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „lex corona“). Dôvodom je skutočnosť, že pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dopady na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dopadov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu.

Od začiatku roka 2021 boli schválené dve novely lex corona zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 9/2021 Z. z. a č. 47/2021 Z. z.

Novela č. 9/2021 Z. z. účinná od 19. 1. 2021, ktorou sa dopĺňajú opatrenia v oblasti majetku verejnej správy

Účelom tejto novely bolo spresniť a doplniť opatrenia v oblasti majetku verejnej správy, že súčasťou účelného a hospodárneho nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme je aj darovanie hnuteľného majetku štátu. Ide predovšetkým o ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál, prípadne iný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa používa na zamedzenie šírenia pandémie, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, počas obdobia pandémie pre verejný záujem zachovanie chodu hospodárstva Slovenskej republiky a tiež za zachovanie životov a zdravia fyzických osôb. Preto v tomto prípade sa takýto postup orgánov verejnej správy nebude považovať za rozpor so zásadou hospodárneho nakladania s hnuteľným majetkom štátu.

Touto novelou sa opatrenia v oblasti majetku verejnej správy upravili v jednom ustanovení, a to § 36c ods. 3 – Opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových o priestorov.

Do odseku 3 tohto ustanovenia sa doplnilo znenie v tom zmysle, že v prípade darovania hnuteľného majetku štátu na účely zmiernenie následkov pandémie ako sú testy, lieky a ochranné pomôcky, sa darovanie takýchto zdravotných pomôcok nepovažuje za nehospodárne nakladanie majetkom štátu.

Novela č. 47/2021 Z. z. účinná od 6. 2. 2021, ktorou sa upravujú opatrenia v oblasti dane z príjmov

Cieľom tejto právnej úpravy je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci trvania pandémie ako zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), aby neprišli o daňový bonus na vyživované deti.

Ide o daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu korona vírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy na uplatnenie nároku na daňový bonus na deti podľa § 33 ZDP

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).