Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmeny v dani z pridanej hodnoty týkajúce sa lízingu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s., Michaela Salayová Senior Tax Manager

Accace

Poplatky, kompenzácie a zmluvné pokuty

V dôsledku aplikácie judikatúry ESD došlo s účinnosťou od 1. 4. 2023 k odlišnému výkladu slovenskej DPH legislatívy. Táto zmena ovplyvňuje lízingové dohody, ale aj iné zmluvy, kde je odberateľ povinný platiť dodatočné sumy pod rôznymi označeniami, ako sú:

  • poplatky,
  • pokuty,
  • kompenzácie a pod.

Väčšina takýto poplatkov sa donedávna považovala za plnenie mimo predmetu DPH (určitá forma finančnej kompenzácie bez získania protihodnoty pre zákazníka), prípadne dochádzalo k odlišnému zaobchádzaniu pri podobných typoch transakcií z dôvodu nejasného výkladu.

Od 1. 4. 2023 sa sumy platené v súvislosti s dodaním tovarov a služieb na základe zmluvne dohodnutých podmienok, ako je márna jazda, prestoj, neskoré vrátenie prenajatej veci alebo znečistenie predmetu prenájmu, majú považovať za plnenie podliehajúce DPH bez ohľadu na to, ako sú tieto platby formálne označené (napr. ako pokuta, poplatok, náhrada, kompenzácia). Obdobnú situáciu predstavuje aj pokuta/poplatok za predčasné ukončenie zmluvy, keď má nájomca právo žiadať náhradu vo výške nezaplatených splátok do doby viazanosti. Takýto poplatok sa považuje za protihodnotu poskytnutej služby, t.j. nájomného a podlieha DPH. Judikatúra Súdneho dvora neposkytuje jednoznačný postup v závislosti od dôvodov predčasného ukončenia zmluvy, či už ide o dohodu, odstúpenie alebo vypovedanie zmluvy.

Naopak úrok z omeškania za neskorú úhradu alebo náhrada za poškodenie tovaru predstavuje naďalej plnenie mimo predmetu DPH, keďže neexistuje protihodnota, ktorú by nájomca za zaplatené sumy získal.

Spätný lízing ako finančná transakcia

Mnohé spoločnosti využívajú spätný lízingako formu financovania, pričom do 31. 12. 2023 sa takáto forma lízingu považovala z hľadiska DPH za dve transakcie, dodanie tovaru lízingovej spoločnosti a následné obstaranie služby prenájmu danej hnuteľnej veci.

V dôsledku transakcie spätného lízingu síce oficiálne dochádza k zmene právneho vlastníctva predmetu nájmu, ale ekonomickým vlastníkom zostáva stále pôvodný vlastník (nájomca), ktorý získava dodatočné finančné zdroje.

Takýto typ zmluvy o predaji a spätnom prenájme uzatvorenej po 31. 12. 2023, keď väčšina výhod a rizík vlastných vlastníckemu právu zostáva u nájomcu (pôvodného vlastníka tovaru) a po skončení platnosti zmluvy sa predpokladá, že naňho bude opäť prevedené vlastnícke právo, sa od 1. 1. 2024 považuje za finančnú transakciu, na ktorú sa uplatní oslobodenie od DPH. Staré zmluvy uzavreté do 31. 12. 2023 dobehnú pôvodným spôsobom.

V kontexte európskej judikatúry je totiž cieľom takejto transakcie získanie dodatočných finančných prostriedkov, pričom nedochádza k prevodu práva nakladať s predmetom financovania ako vlastník na budúceho prenajímateľa. Z hľadiska DPH teda nepôjde o dodanie tovaru ale oslobodenú finančnú službu.

Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že klasifikovaniu transakcie pre DPH účely by malo predchádzať detailné posúdenie zmluvných podmienok, ktoré sa môže v praxi líšiť prípad od prípadu a preto ho nie je možné zovšeobecniť.

Finančný lízing s právom kúpy prenajatej veci

Nové znenie zákona o DPH rozširuje definíciu dodania tovaru aj na situácie, keď je tovar odovzdaný na základe nájomnej zmluvy alebo podobnej dohody s dojednanou možnosťou kúpy, ak je táto možnosť jedinou rozumnou voľbou pre nájomcu pri uzatvorení zmluvy. Novela zákona o DPH by mala vstúpiť do účinnosti od 1. 1. 2025, pričom táto zmena ovplyvní lízingové zmluvy uzatvorené po tomto dátume.

Dochádza tak k podstatnej zmene daňového režimu, nakoľko sa doteraz za dodanie tovaru pri finančnom leasingu považovala len situácia vopred dojednanej povinnosti kúpy po skončení finančného lízingu. Právo kúpy sa považovalo za dodanie služby a dodávateľ odvádzal DPH z mesačných splátok. Ak bude transakcia po 1. 1. 2025 charakterizovaná ako dodanie tovaru, nájomca bude povinný odviesť DPH v okamihu odovzdania tovaru. Hranica medzi dodaním tovaru a služby môže byť tenká a bude závisieť od konkrétnych zmluvných podmienok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.