Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmeny štandardov IAS 16 a IAS 37 platné od 1. 1. 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace Zdroj: Accace

Keďže sa účtovné štandardy IFRS neustále menia a vylepšujú, zhrnuli sme pre vás najnovšie zmeny v štandardoch IAS 16 a IAS 37, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2022.  Buďte spolu s nami pripravení na zmeny účtovania vykazovania v účtovnej závierke. Vďaka tejto zmene sú si IFRS štandardy so slovenskou legislatívou o trošku bližšie. Prečítajte si o zmene účtovania vzoriek a o nevýhodných zmenách.

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Definícia priamo priraditeľných nákladov:

  • Náklady na priamo súvisiace zamestnanecké požitky
  • Náklady na prípravu miesta určenia
  • Počiatočné náklady na doručenie a manipuláciu
  • Náklady na inštaláciu a montáž
  • Náklady na testovanie či majetok funguje správne (technicky aj fyzicky)

Od 1. 1. 2022 vzorky sa budú preto účtovať do výnosov a nebudú ponižovať vstupnú cenu majetku v ocenení podľa IAS 2.

IAS 16 – zverejňovanie

Nové povinnosti zverejnenia:

  • výšku náhrady od tretích strán za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré boli znehodnotené, stratené alebo odovzdané, ktoré sú zahrnuté do zisku alebo straty; a
  • sumy výnosov a nákladov zahrnuté do zisku alebo straty v súlade s odsekom 20A sa týkajú vyrobených položiek, ktoré nie sú výstupom bežných činností účtovnej jednotky, a ktorý riadok položky vo výkaze komplexného výsledku zahŕňajú tieto výnosy a náklady.

IAS 37  Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Úprava definície nevýhodnej zmluvy na zmluvu,  ktorej náklady na splnenie povinností podľa zmluvy, ktorým sa nedá vyhnúť, prevyšujú ekonomické úžitky, ktorých získanie sa podľa tejto zmluvy očakáva. Nevyhnutné náklady podľa zmluvy odzrkadľujú minimálne čisté náklady na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú buď sumou nákladov na jej splnenie alebo, ak je nižšia, sumou kompenzácie alebo pokuty za nesplnenie zmluvnej povinnosti.

Náklady na plnenie zmluvy zahŕňajú náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou a to:

  • prírastkové náklady na plnenie tejto zmluvy – napríklad priama práca a materiál; ako aj
  • alokácia iných nákladov, ktoré priamo súvisia s plnením zmlúv – napríklad alokácia nákladov odpisy položky nehnuteľností, strojov a zariadení použitých pri plnení tejto zmluvy okrem iného.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.