Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Zákon č. 6/2023 Z. z. z 20. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I

1. V § 28 ods. 2 štvrtá veta znie: "Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii 8ae) sa nepoužijú." a na konci sa pripája táto veta: "Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ae znie:

"8ae) § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov."

 

2. V § 35 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

3. V § 143 sa číslo "90" nahrádza číslom "120".

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

"26) Nariadenie (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení."

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa citácia "Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "Zákon č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov."

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.