Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmena stravného od 1. 10. 2023

Kategória: Spravodajstvo

Opatrenie  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z.z. z 20. septembra 2023 o sumách stravného  podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z. n. p. ustanovuje:

 

Sumy stravného Časové pásmo
7,80 EUR(do 30.09.2023 - 7,30 EUR) 5 - 12 hodín
11,60 EUR(do 30.09.2023 - 10,90 EUR) 12 - 18 hodín
17,40 EUR(do 30.09.2023 - 16,40 EUR) nad 18 hodín

 

Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa tak mení zo sumy 5,48 € (do 30. 9. 2023) na sumu 5,85 € (najmenej 75 % stravného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5-12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 4,29 € (najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5-12 hodín).

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 % ceny jedla (pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky), ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. 10. 2023 bude minimálna výška príspevku 3,22 €. Zamestnávateľ môže poskytovať príspevok na stravovanie zamestnancov (okrem uvedenej minimálnej sumy, ktorú musí poskytovať) aj zo sociálneho fondu, pričom príspevok zo sociálneho fondu nie je limitovaný.

Stravovacie poukážky aj finančný príspevok na stravovanie je treba podľa zákona poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň.

Zamestnanec si od 1. 3. 2021 môže vybrať medzi stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístky/gastrokarty) a finančným príspevkom na stravovanie. Táto možnosť výberu sa však týka iba tých zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 zákona č,. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky, je povinný s účinnosťou od 1. 1. 2023 poskytovať stravovacie poukážky v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.