Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov (žien aj mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Nová právna úprava stanovuje, že poistencom, ktorí do 31. decembra 2020:

  • dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona účinného do 31. decembra 2020, sa dôchodkový vek nemení a zostáva zachovaný,
  • nedovŕšili dôchodkový vek a ktorí by podľa zákona účinného od 1. januára 2021 dovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, dovŕšia dôchodkový vek 1. januára 2021,
  • nedovŕšili dôchodkový vek a dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020, sa dôchodkový vek určí podľa zákona účinného od 1. januára 2021.

V súčasnosti platí, že ak ste poistencom a zároveň poberateľom invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku alebo za Vás platí poistné štát, k úľavám na poistnom alebo k zmene v platení poistného štátom z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku dochádza dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia. Za účelom včasného určenia dôchodkového veku dotknutým poistencom Sociálna poisťovňa v predstihu zasiela tlačivo, vyplnením ktorého vie Sociálna poisťovňa v predstihu určiť v súlade so zákonom dôchodkový vek týchto poistencov, a to s prihliadnutím na vychované deti.

V súvislosti so zmenou dôchodkového veku od 1. januára 2021 platí na účely úľav na poistnom, resp. trvania dôchodkového poistenia plateného štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred 1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia dôchodkového veku:

  • pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku zostáva zachovaný,
  • po 31. decembri 2020, avšak podľa zákona účinného od 1. januára 2021 by dovŕšenie dôchodkového veku bolo pred 1. januárom 2021, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje 1. január 2021.

V praxi uvedené znamená, že ak Sociálna poisťovňa určila dotknutým poistencom ešte v tomto roku (do 31. decembra 2020), že dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa novej právnej úpravy by dôchodkový vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň určenia dôchodkového veku v súlade s novou právnou úpravou je 1. január 2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo poistenci – poberatelia invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku odvody s úľavami na poistnom alebo dôjde k zmene v platení dôchodkového poistenia štátom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.