Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Vyše 18 tisíc daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňovníkom zostávajú už len necelé tri týždne, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a podali odložené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Celkovo sa táto povinnosť týka 18 651 daňovníkov. 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 31. marca tohto roka. Podať ho musí každý daňovník, ktorého zdaniteľné prímy v minulom roku presiahli sumu 2 207,10 eura.  Klienti si však mohli lehotu na splnenie tejto povinnosti predĺžiť na základe oznámenia podaného správcovi dane, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. šesť kalendárnych mesiacov, a to v prípade ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Za takéto príjmy sa považujú príjmy plynúce z aktívnej činnosti vykonávanej v zahraničí (napr. príjem z vykonávania závislej činnosti v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne) ako aj  „pasívne“ príjmy (napr. príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí, príjem charakteru úrokov, licenčných poplatkov alebo dividend plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom v zahraničí).

Septembrový hraničný termín (30.9.) na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 vyprší už takmer o tri týždne. V tomto roku využilo predĺženie lehoty o šesť mesiacov 18 651 daňovníkov. Celkovo do 30.9.2021  musí daňové priznanie k dani z príjmov za 2020 odovzdať 17 151  fyzických osôb a 1500 právnických osôb. Finančná správa vyzýva daňovníkov, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu, pretože lehotu na podanie daňového priznania  už nie je možné predĺžiť. Správca dane za  podanie daňového priznania po ustanovenom termíne  môže uložiť daňovému subjektu pokutu za správny delikt vo výške od 30 eur až do 16 000 eur. Uložením pokuty nezaniká povinnosť daňovníka daňové priznanie podať. V prípade, ak daňové priznanie nebude podané ani na výzvu, správca dane určí daň podľa pomôcok, a to aj bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Klienti pritom môžu podať daňové priznanie aj z pohodlia domova a bez priamej návštevy finančnej správy. Komunikovať s finančnou správou elektronicky totiž môže ktokoľvek. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.