Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Vláda schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Nadväzne na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zmiernenie ekonomických dopadov podnikateľov, vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.

Schválený návrh upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splníí najneskôr do 30. júna 2021. Nevzťahuje sa to však na miestne dane a poplatky za odpady.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za splnenia rovnakých podmienok - ak daňový subjekt tak urobí do 30. júna 2021.Aj v tomto prípade táto podmienka neplatí pri miestnych daniach a poplatkoch za odpady.

Zákon č. 67/2020 Z. z. „lex korona“ stanovil, že ak si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší daňový preplatok, než na ktorý mal skutočne nárok, dostane za takéto konanie pokutu vo výške 100 % zo sumy, o ktorú si takto neoprávnene navýšil svoj preplatok. Predmetnú pokutu daňový subjekt však vďaka prijatému návrhu nedostane, ak sumu, ktorá mu neprislúchala, vráti správcovi dane.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.