Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Viete aké sú osobitné druhy zmlúv?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") rozoznáva okrem pracovnej zmluvy ďalšie tri druhy zmlúv:

  • Dohoda o vykonaní práce,
  • Dohoda o pracovnej činnosti a
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov.

S platnosťou od novembra 2022 musia byť pracovné podmienky transparentné, čo v prípade vyššie uvedených zmlúv znamená, že zamestnanec musí byť informovaný o dňoch a časoch, počas ktorých jeho zamestnávateľ požaduje výkon jeho práce. Okrem toho, už nie je možné žiadať od týchto osôb, aby sa dostavili na pracovisko okamžite, nakoľko na základe novely musí zamestnávateľ informovať zamestnanca o pridelení pracovných úloh najmenej 24 hodín vopred. Aj v tomto prípade však musí byť zamestnanec písomne informovaný o akýchkoľvek zmenách najneskôr v deň ich účinnosti. Ak sa zamestnávateľovi nepodarí dodržať tieto podmienky, zamestnanec má nárok na odmietnutie takejto práce. Na druhej strane, ak zamestnávateľ zruší takúto prácu bez toho, aby to zamestnancovi oznámenia najmenej 24 hodín vopred, zamestnanec má nárok na refundáciu vo výške najmenej 30 % z odmeny, ktorú by za normálnych okolností dostal.

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce možno uzavrieť, ak predpokladaný rozsah práce (pracovných úloh), na ktorý sa dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Možno ju uzavrieť najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe zmluvy o pracovnej činnosti nesmie pracovný čas presiahnuť 10 hodín týždenne a zmluvu možno uzavrieť najviac na 12 mesiacov.

Od januára 2023 platí, že v prípade výkonu sezónnych prác uvedených v prílohe 1b Zákonníka práce, bude možné uzatvoriť nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác. Pracovná doba nesmie presiahnuť 520 hodín za kalendárny rok a týždenný pracovný čas počas trvania tejto dohody pri maximálne 4 mesiacoch nesmie presiahnuť 40 hodín. Dohoda môže byť uzatvorená na maximálne 8 mesiacov.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzavrieť len s osobou so štatútom študenta, ktorá má menej ako 26 rokov. Výkon práce nesmie presiahnuť 20 hodín týždenne a zmluvu možno uzavrieť najviac na 12 mesiacov.

Personálny lízing

Jednou z foriem zamestnávania osôb je aj dočasné pridelenie (personálny lízing). Ide o flexibilnú formu zamestnania, pri ktorej sú zamestnanci dočasne pridelení k tzv. užívateľskému zamestnávateľovi, pričom zamestnanec je v pracovnom pomere k inému zamestnávateľovi alebo agentúre dočasného zamestnávania.

Dočasného zamestnanca nemožno prideliť ku konkrétnemu užívateľskému zamestnávateľovi dlhšie ako na 24 mesiacov. Pri dodržaní tohto 24-mesačného limitu možno dočasné pridelenie dočasného zamestnanca k určitému užívateľskému zamestnávateľovi predĺžiť alebo obnoviť najviac štyrikrát. Dočasný zamestnanec má nárok na mzdu v rovnakej výške ako kmeňoví zamestnanci užívateľského zamestnávateľa. Ak je medzi týmito mzdovými sadzbami rozdiel, užívateľský zamestnávateľ je povinný uhradiť dočasnému zamestnancovi rozdiel. Užívateľský zamestnávateľ nie je oprávnený prideliť dočasného zamestnanca inému užívateľskému zamestnávateľovi.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.