Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Usmernenie k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient pri poskytnutí služby antigénového testovania a/alebo PCR testovania na COVID-19

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) sú pre určenie povinnosti evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient rozhodujúce nasledovné ustanovenia:

  • § 1 ods. 2 - fyzická osoba alebo právnická osoba predávajúca tovar alebo poskytujúca službu má oprávnenie na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
  • § 2 písm. ab) - poskytovaná služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej len „ŠKEČ“) je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., 
  • § 2 písm. z) - úhrada za predaj tovaru alebo za poskytnutú službu je prijatá na predajnom mieste od kupujúceho v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, ktorá oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby, 
  • § 3 ods. 2 písm. b) - výnimky z povinnosti evidovať tržbu za poskytnutú službu.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podľa § 4 písm. a) tretieho bodu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) poskytovateľ je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta (ďalej len „MOM“) podľa § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu zákona č. 578/2004 Z. z. je MOM zariadením ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie MOM vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 15a zákona č. 578/2004 Z. z.

Ak má fyzická osoba alebo právnická osoba povolenie na prevádzkovanie MOM (na antigénové testovanie a/alebo na PCR testovanie na COVID-19), je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

Služba antigénové testovanie a PCR testovanie na COVID-19 je podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky zaradená podľa ŠKEČ do kódu 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť a je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
 
Vzhľadom na uvedené sa na podnikateľa poskytujúceho antigénové testovanie a/alebo PCR testovanie na COVID-19 vzťahuje povinnosť platbu prijatú na predajnom mieste (v tomto prípade na mieste testovania) v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, evidovať v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, pokiaľ sa na neho nevzťahuje niektorá z výnimiek uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z.
 
Ak ale službu antigénového testovania a PCR testovania na COVID-19 poskytuje právnická osoba nezaložená alebo nezriadená na podnikanie (napr. nemocnica ako príspevková organizácia) v rámci svojej základnej činnosti, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak platbu prijatú za poskytnutie uvedenej služby nie je povinná evidovať v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient z dôvodu, že túto službu nevykonáva na základe oprávnenia na podnikanie.
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky, december 2021

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.