Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Účtovné závierky doručujú firmy elektronicky, ak im to ukladá zákon

Kategória: Spravodajstvo

Firmy podnikajúce na Slovensku, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, posielajú účtovnú závierku na svoj miestne príslušný daňový úrad poštou v prípade, že nemajú povinnosť doručiť ju elektronicky.

Bratislava 20. marca (TASR) – Firmy podnikajúce na Slovensku, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, posielajú účtovnú závierku na svoj miestne príslušný daňový úrad poštou v prípade, že nemajú povinnosť doručiť ju elektronicky. Pokiaľ ide o firmu, ktorá je povinná s daňovým úradom komunikovať elektronicky, závierku posiela tiež v elektronickej podobe. Elektronické doručovanie sa povinne vzťahuje na platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj na daňových poradcov, advokátov alebo tých, ktorí zastupujú platiteľa DPH.
      "Dokumenty uložené do registra účtovných závierok (RÚZ) sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín obchodného registra. Firma si svoju povinnosť totiž splnila už tým, že účtovnú závierku odoslala na daňový úrad, a to buď v papierovej, a ak je povinná komunikovať elektronicky, tak v elektronickej podobe," povedala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková. Pripomenula, že povinnosť viesť účtovníctvo ukladá subjektom podnikajúcim na Slovensku zákon o účtovníctve a Obchodný zákonník a každá takáto osoba, na ktorú sa povinnosť podľa týchto predpisov vzťahuje, sa považuje za účtovnú jednotku.
      Účtovné dokumenty v elektronickej podobe povinne ukladajú tie účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidované účtovné závierky podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v SR, týka sa to okolo 50 až 100 väčších firiem. Počnúc rokom 2006 podľa štandardov IFRS zostavujú individuálne účtovné závierky povinne ďalšie subjekty, napríklad banky, dôchodcovské správcovské spoločnosti. Ďalej aj tie obchodné spoločnosti, ktoré najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia splnia aspoň dve z týchto podmienok: celková suma ich majetku presiahla 165.969.594,40 eura, čistý obrat presiahol 165.969.594,40 eura, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2000. Počet účtovných jednotiek, ktoré majú túto povinnosť, je asi 150. Podrobnejšie informácie zverejňuje na svojej webovej stránke www.udva.sk Úrad pre dohľad nad výkonom auditu.
      Ďalej povinnosť doručovať dokumenty elektronicky majú aj Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotné poisťovne a tiež podnikatelia, ktorým to ukladá daňový poriadok, najmä platitelia DPH. "Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť účtovné závierky a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. Preferovaným formátom pre elektronicky doručované dokumenty je pdf formát," spresnila Macíková a upozornila, že dokument sa považuje za doručený, iba ak obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti, teda obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a IČO, a tiež uvedený deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a deň jej zostavenia, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje a ďalšie potrebné údaje. Podané musia byť tiež všetky súčasti účtovnej závierky: súvaha, výkaz ziskov a strát a  poznámky. Pri doručení účtovnej závierky v listinnej podobe je povinnou náležitosťou aj podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
      Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Daňové a colné tlačivá – Katalóg elektronických formulárov - Účtovné dokumenty. Finančné riaditeľstvo (FR) SR ich bezodkladne postúpi prevádzkovateľovi RÚZ, ktorým je DataCentrum. Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a v elektronickej podobe ich prostredníctvom FR SR postúpi DataCentru do 40 kalendárnych dní.
      DataCentrum zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument tak, ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej alebo neverejnej časti registra. Uložením dokumentov do RÚZ sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín obchodného registra za splnenú a tieto dokumenty sa už nemusia do zbierky listín osobitne ukladať.
      Subjekty verejnej správy - právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR ukladajú dokumenty do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.