Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálny fond môžu využívať len zamestnanci v pracovnom pomere

Kategória: Spravodajstvo

Sociálny fond slúži len zamestnancom v pracovnom pomere, nemôžu ho čerpať dohodári.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Sociálny fond slúži len zamestnancom v pracovnom pomere, nemôžu ho čerpať dohodári. Určený je nielen na pokrytie nákladov na stravovanie, dopravu, ale aj na realizáciu podnikovej sociálnej politiky. V niektorých prípadoch musia zamestnanci počítať so zdanením príjmu, ktorý im zamestnávateľ z fondu poskytne.
      "Zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond. Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil si všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel do 1 % z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok alebo mesiac. Ak niektorú z podmienok nesplnil, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %," povedala TASR manažérka poradenskej spoločnosti Accace Katarína Bugriová. Upozornila aj na ďalšie podmienky tvorby fondu a jeho čerpania.
      Zamestnávatelia z neho prispievajú zamestnancom na stravovanie, pričom zákon nepredpisuje minimálnu alebo maximálnu sumu. Podľa Bugriovej upravené by to malo byť v internej smernici alebo kolektívnej zmluve. Ďalej sa používa na dopravu do zamestnania a späť jednak z povinného prídelu sociálneho fondu, ako aj z ďalšieho prídelu sociálneho fondu, ktorý sa tvorí najviac vo výške sumy potrebnej na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.
      "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu zamestnancovi, ktorý dochádza do práce verejnou dopravou a pod podmienkou, že jeho priemerný hrubý mesačný príjem v tomto roku nepresiahne 412 eur, teda 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí sociálny fond. Tento príspevok je zdaniteľným príjmom," upozornila ďalej Bugriová.
      Výšku tvorby sociálneho fondu, oblasti použitia a podmienky poskytovania príspevkov je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve. Ak vo firme odborová organizácia nie je, možno ho upraviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa.
      Tvorí sa ako úhrn povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorým je úhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ďalej sa tvorí z prídelu vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa a sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky, najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného zákonom. Ďalším zdrojom tvorby fondu sú dary, dotácie, príspevky a prídely z dosiahnutého zisku.
      Zamestnávatelia vedú prostriedky na osobitnom analytickom účte fondu, na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Tvorí sa najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak sa vyplácajú vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod prostriedkov na účet v banke treba urobiť do 5 dní po tomto termíne, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca. Nevyčerpané sumy možno použiť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.