Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rekordná suma pre tretí sektor

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v roku 2022 poukázala už takmer 80 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bolo spracovaných o takmer 80.000 viac vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a na účty prijímateľov bola poukázaná suma vyššia o približne 15 miliónov eur.

Finančná správa spracovala už takmer 930.000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu takmer 80 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o 15 miliónov eur. V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní (za zdaňovacie obdobie rok 2020) 850.585 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 64,64 milióna eur. Tieto dáta sú verejnosti dostupné aj na OpenData [nové okno] portáli finančnej správy.

Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou na podanie, suma sa bude ešte do konca roka zvyšovať. Možnosť darovať 2 % zo svojich daní totiž mali aj daňovníci, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra 2022.

Občan či živnostník, ktorý podával daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021, bol oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % dane sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak v roku 2021 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (resp. 3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba, ktorá podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021, bola oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba mohla prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (resp. 2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 eur.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk ako aj na portáli finančnej správy. V tomto roku je registrovaných 17.197 prijímateľov.

Graf č. 1 Počet spracovaných vyhlásení v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

*pozn.: údaje za rok 2022 sú priebežné podľa stavu k 27.09.2022

Graf č. 2 Poukázaná suma v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 v tis. Eur za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

*pozn.: údaje za rok 2022 sú priebežné podľa stavu k 13.09.2022


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.