Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rada prijíma pozíciu na podporu technológií pre ekologický prechod

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Rada EÚ Zdroj: Rada EÚ

Rada 7. 12. 2023 prijala svoju pozíciu („všeobecné smerovanie“) k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby produktov s nulovou čistou technológiou, známejšieho ako „zákon o priemysle s nulovou sieťou“.

Hlavným cieľom tohto návrhu je urýchliť priemyselné zavádzanie kritických technológií potrebných na podporu prechodu ku klimatickej neutralite s využitím sily jednotného trhu na posilnenie hospodárskej odolnosti a konkurencieschopnosti Európy.

Pripravuje cestu k technológiám s nulovou sieťou

Zákon navrhuje uľahčiť podmienky pre investície na základe zoznamu kľúčových technológií zjednodušením postupov udeľovania povolení a uprednostnením strategických projektov. Navrhuje tiež uľahčiť prístup na trh strategických technologických produktov, zlepšiť zručnosti európskej pracovnej sily v týchto sľubných sektoroch (najmä prostredníctvom spustenia priemyselných akadémií s nulovou sieťou) a vytvoriť platformu na koordináciu činnosti EÚ v tejto oblasti. Na podporu inovácií sa v zákone o nulovej sieti navrhuje vytvorenie špecifických regulačných rámcov pre vývoj, testovanie a validáciu inovatívnych technológií (známych ako regulačné sandboxy).

Zákon Net-Zero Industry Act stanovuje orientačné kritérium dosiahnutia 40 % výroby na pokrytie potrieb EÚ v strategických technologických produktoch, ako sú solárne fotovoltaické panely, veterné turbíny, batérie a tepelné čerpadlá. V návrhu sa stanovuje aj konkrétny cieľ pre zachytávanie a ukladanie CO2, pričom do roku 2030 sa má dosiahnuť ročná kapacita vstrekovania aspoň 50 miliónov ton CO2.

Mandát rady

Pozícia Rady podporuje hlavné ciele zákona o nulovom priemysle, ale zavádza niekoľko zlepšení, ako je rozšírenie rozsahu pôsobnosti, objasnenie pravidiel pre postupy udeľovania povolení, prístup na trh a verejné obstarávanie a podpora zručností, výskumu a inovácií.

Rozsah a zoznamy technológií

V porovnaní s návrhom Komisie sa v pozícii Rady zvyšuje zoznam strategických technológií s nulovou čistou sieťou z 8 na 10 zahrnutím jadrových a trvalo udržateľných alternatívnych palív. Objasňuje tiež, že by to nemalo mať vplyv na právo členských štátov určovať svoj energetický mix, ani na prideľovanie finančných prostriedkov EÚ počas súčasného viacročného rozpočtu.

Mandát tiež rozširuje zoznam nestrategických technológií s nulovou sieťou o biotechnologické klimatické a energetické riešenia, iné jadrové technológie a transformačné priemyselné technológie pre energeticky náročné odvetvia. Okrem toho pozícia Rady obsahuje prílohu s neúplným zoznamom výrobkov a komponentov používaných predovšetkým na výrobu technológií s nulovou čistou sieťou. Okrem toho mandát predpokladá pravidelné hodnotenie nariadenia vo vzťahu k stanoveným cieľom, čo otvára dvere na začlenenie ďalších relevantných technológií v budúcnosti.

Procesy udeľovania povolení

Podľa pozície Rady budú mať strategické technológie s nulovou sieťou úžitok zo zjednodušených a realistických povoľovacích postupov a z dodatočnej podpory hromadných investícií, pričom budú stále spĺňať záväzky EÚ a medzinárodné záväzky. Všeobecný prístup navyše zahŕňa koncepciu oblastí zrýchlenia s nulovou čistou, ktorá pomôže členským štátom identifikovať synergie počas projektov procesov udeľovania povolení.

Kapacita vstrekovania CO2

Mandát Rady zahŕňa prepravu CO2 a infraštruktúru do rozsahu ustanovení o kapacite vstrekovania CO2, čím sa rozširuje hodnotový reťazec pre tento sektor. Na druhej strane vylučuje malých výrobcov ropy a plynu z ich individuálneho príspevku k celoúniovému cieľu dostupnej kapacity vstrekovania CO 2 .

Verejné obstarávanie a aukcie

Všeobecný prístup objasňuje postupy verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť bezpečné, transparentné, implementovateľné a harmonizované požiadavky na technológie s nulovou sieťou, ako aj diverzifikáciu dodávok strategických technológií do EÚ a zároveň zabezpečiť dostatočnú flexibilitu pre verejných obstarávateľov. Objasňuje napríklad, za akých podmienok si verejné orgány môžu vybrať poskytovateľa, ktorý nie je najlacnejší, ak má vyšší príspevok k environmentálnej udržateľnosti a odolnosti členského štátu.

Pokiaľ ide o aukcie, návrh Rady umožňuje členským štátom uplatňovať predbežné kvalifikačné kritériá aj kritériá udeľovania. Komisia vymedzí tieto kritériá vo vykonávacom akte a na základe posúdenia fungovania systému zreviduje objem aukcie.

Zdokonaľovanie zručností

Pripomínajúc, že vzdelávanie je v kompetencii jednotlivých štátov, pozícia Rady podporuje všeobecné ciele európskych priemyselných akadémií s nulovou sieťou, aby sa zopakoval úspešný model „Európskej akadémie batérií“ pri vývoji a poskytovaní školiaceho obsahu prispôsobeného odvetviam s nulovou sieťou. potreby zručností.

Regulačné pieskoviská

Všeobecný prístup Rady ponecháva členským štátom možnosť vytvoriť z vlastnej iniciatívy regulačné karantény. Začínajúce podniky by tiež mali mať prospech z osobitných opatrení predpokladaných pre účasť malých a stredných podnikov v pieskoviskách.

Pozadie

Zákon o priemyselnom odvetví s nulovou čistou sieťou je jednou z troch kľúčových legislatívnych iniciatív priemyselného plánu Green Deal spolu so zákonom o kritických surovinách a reformou dizajnu trhu s elektrickou energiou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou sieťou a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu

Hlavy štátov a vlád vo svojich záveroch z 26. a 27. októbra 2023 vyzvali Radu a Európsky parlament, aby urýchlene dosiahli dohodu o zákone o čistom nulovom priemysle s cieľom dokončiť nový návrh zákona do konca súčasný legislatívny cyklus.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.