Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Produkty vhodné na ekologický prechod

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Rada EÚ Zdroj: Rada EÚ

Rada a Parlament dosiahli dočasnú politickú dohodu o navrhovanom nariadení, ktorým sa ustanovuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov. Nové nariadenie nahrádza existujúcu smernicu z roku 2009 a rozširuje rozsah súčasnej legislatívy (doteraz sa obmedzuje na energeticky významné výrobky) s cieľom stanoviť požiadavky na výkon a informácie pre všetky druhy tovaru uvádzaného na trh EÚ.

Dočasná dohoda vymedzuje rozsah pôsobnosti nariadenia, splnomocňuje Komisiu, aby v prípade potreby stanovila podmienky na zničenie nepredaného tovaru a objasňuje niekoľko ustanovení nariadenia v oblasti sankcií a online trhovísk.

Prvým prvkom, ktorý robí produkt zeleným, je mozog, ktorý ho navrhuje. Dohodou, ktorú sme dnes dosiahli, sa chceme uistiť, že všetky udržateľné dimenzie výroby produktov sú brané do úvahy už od prvej fázy jeho koncepcie. Jordi Hereu i Boher, španielsky minister priemyslu a cestovného ruchu

Ekologické požiadavky a digitálny pas

Nariadenie o ekodizajne by sa vzťahovalo na takmer všetky kategórie výrobkov (tj umývačky riadu, televízory, okná, nabíjačky do auta atď.). Stanovuje harmonizovaný rámec na stanovenie požiadaviek pre konkrétne skupiny výrobkov, aby boli nielen energeticky a zdrojovo efektívne (ako to bolo v existujúcej smernici z roku 2009), ale aj odolnejšie, spoľahlivejšie, opätovne použiteľné, modernizovateľné, opraviteľné, recyklovateľné a jednoduchšie na údržbu. Komisia bude môcť navrhnúť nové požiadavky prostredníctvom delegovaných aktov, keď si to vyžadujú nové druhy produktov alebo technológií.

Cieľom nariadenia je tiež uľahčiť pohyb takýchto výrobkov na jednotnom trhu. Nový „Digitálny produktový pas“ poskytne informácie o environmentálnej udržateľnosti produktov. Pomôže spotrebiteľom a podnikom robiť informované rozhodnutia pri nákupe produktov a verejným orgánom pomôže lepšie vykonávať kontroly a kontroly. V návrhu sa tiež zavádzajú ustanovenia týkajúce sa transparentnosti a predchádzania zničeniu nepredaných spotrebných výrobkov.

Hlavné prvky dohody

Rozsah

Dočasná dohoda vylučuje motorové vozidlá zo skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak sú už upravené v iných právnych predpisoch. Produkty, ktoré majú vplyv na obranu alebo národnú bezpečnosť, tiež nebudú v súlade so zmluvami.

Poverenie Komisie

Dohoda splnomocňuje Komisiu na prijatie požiadaviek na ekodizajn výrobkov s cieľom zlepšiť ich environmentálnu udržateľnosť prostredníctvom delegovaných aktov. Odvetvie, ako aj vnútroštátne správy budú mať po prijatí delegovaného aktu 18 mesiacov na prispôsobenie sa novým požiadavkám na ekodizajn. V niektorých riadne odôvodnených prípadoch však Komisia môže stanoviť skorší dátum uplatňovania.

Spoluzákonodarcovia sa tiež dohodli, že Komisia bude môcť prostredníctvom vykonávacích aktov prijať povinné požiadavky na zmluvy o verejnom obstarávaní s cieľom stimulovať ponuku a dopyt po environmentálne udržateľných výrobkoch.

Zničenie nepredaného tovaru

Všeobecný prístup zavádza priamy zákaz ničenia textílií a obuvi. Malé a mikropodniky budú z tohto zákazu vyňaté, zatiaľ čo stredné podniky budú môcť využívať 6-ročnú výnimku. Tento zákaz bude platiť dva roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia. Komisia bude tiež splnomocnená zaviesť nové zákazy likvidácie iných nepredaných produktov prostredníctvom delegovaných aktov.

Hodnotenie

Dočasná dohoda vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila zlepšenia v oblasti environmentálnej udržateľnosti prijatých požiadaviek spolu s ďalšími kritériami, ako je ich životný cyklus alebo environmentálna, uhlíková a materiálová stopa.

Pokuty

Dočasná dohoda stanovuje niektoré harmonizačné kritériá pre sankcie v prípade nedodržania požiadaviek na ekodizajn, ale bude na príslušných orgánoch členských štátov, aby určili, aké sankcie by sa mali uložiť v prípade porušenia.

Online trhoviská

Dočasná dohoda zosúlaďuje povinnosti online trhovísk so zákonom o digitálnych službách, pokiaľ ide o spoluprácu s orgánmi dohľadu nad trhom členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa pri produktoch predávaných online dodržiavali európske právne predpisy. 

Pozadie

Súčasná smernica o ekodizajne 2009/125/ES stanovila požiadavky na energetickú účinnosť, ktoré sa vzťahujú na 31 skupín výrobkov. Podľa výpočtov Komisie sa tým ušetrilo 120 miliárd EUR na výdavkoch na energiu a viedlo to k 10 % nižšej ročnej spotrebe energie výrobkami, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti.

Nový návrh, ktorý Komisia predložila 30. marca 2022, vychádza z existujúcej smernice o ekodizajne, ale navrhuje nové požiadavky, ako je trvanlivosť výrobkov, opätovná použiteľnosť, modernizácia a opraviteľnosť, prítomnosť látok, ktoré bránia kruhovitosti; energetická efektívnosť a efektívnosť zdrojov; recyklovaný obsah, prerobenie a recyklácia; uhlíkové a environmentálne stopy a požiadavky na informácie vrátane pasu digitálneho produktu.

Rada prijala svoje všeobecné smerovanie 23. mája 2023.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom teraz musia schváliť a formálne prijať obe inštitúcie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.