Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Priznanie k dani sa podáva, ak sa v roku 2014 zmenila výmera pozemku

Kategória: Spravodajstvo

 Do 2. februára 2015 podávajú obciam a mestám daňové priznania alebo čiastkové priznania na rok 2015 tí majitelia pozemkov na Slovensku, ktorí sa počas roka 2014 stali ich vlastníkmi.

Bratislava 26. januára (TASR) - Do 2. februára 2015 podávajú obciam a mestám daňové priznania alebo čiastkové priznania na rok 2015 tí majitelia pozemkov na Slovensku, ktorí sa počas roka 2014 stali ich vlastníkmi.
      "V prípade, že už správcovi dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovník podával priznanie a v roku 2014 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, alebo zaniklo vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom uvedie len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu," informovala TASR hovorkyňa Ministerstva financií (MF) SR Alexandra Gogová.
      Za stavebné pozemky zvyčajne obce a mestá vyberajú vyššie dane. Sadzbou dane určenou pre stavebné pozemky sa zdaňuje ten pozemok, ktorý je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo stavbu s bytmi a nebytovými priestormi. "Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo platnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu," spresnila Gogová.
      Ak počas roka 2014 nadobudlo kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z pozemkov za stavebný pozemok a zároveň čiastkové priznanie k dani z pozemkov na pozemok okolo stavby. "Pozemok okolo stavby sa zaradí podľa toho, ako je evidovaný v katastri nehnuteľností. Stavba sa zaradí podľa účelu jej využitia," doplnila Gogová.
      Pokiaľ niekto pozemky zdedil, je rozhodujúce, kedy nadobudlo právoplatnosť osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. "Ak počas roka 2014, dedič ako nový vlastník nehnuteľnosti je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie na zdaňovacie obdobie roku 2015 najneskôr do 2.2.2015. Ak dedičské konanie ešte ukončené nebolo, správca dane daň z nehnuteľností nevyrubuje a čaká na jeho právoplatné ukončenie," informovala Gogová a upozornila, že na základe novely je dedič potom povinný podať priznanie do 30 dní od právoplatnosti osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve.
      V prípade, že vlani jeden z manželov zomrel a druhý sa stal na základe osvedčenia o dedičstve vlastníkom pozemku, ktorý predtým bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), podáva priznanie tiež, keďže, ako vysvetlila ďalej hovorkyňa MF SR, zmenilo sa vlastníctvo z BSM na výlučné alebo na podielové, ak pozemky zdedili viacerí. "Aj v takých prípadoch je daňovník povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie," upozornila.
      Za pôdu bude platiť daň agropodnik alebo družstvo za predpokladu, že vlastník má s ním dohodnutý nájom na najmenej päť rokov a podmienkou je tiež, že nájomca je aj zapísaný v katastri nehnuteľností. "Ak nie sú splnené obidve podmienky, daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku. Daňovníkom dane z pozemkov je totiž v prvom rade vlastník pozemku, potom správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku (VÚC), nájomca. Ak nemožno určiť ani jedného z nich, daňovníkom dane z pozemkov je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva," upozornila hovorkyňa MF SR.
      Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva tej obci alebo mestu, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.