Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Prezident podpísal zavedenie výdavkových limitov

Kategória: Spravodajstvo

Prezident Ivan Gašparovič v piatok podpísal novely zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy a tiež novelu zákona o správe daní.

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Hospodárenie verejnej správy bude v budúcnosti pri prílišnom zadlžovaní obmedzovať nový inštitút výdavkových limitov. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú v piatok podpísal prezident Ivan Gašparovič. Okrem toho sa touto novelou do zákona zapracúvajú ďalšie novinky vyplývajúce z takzvanej fiškálnej zmluvy Európskej únie. Ministerstvo financií tvrdí, že prijatie navrhovaných zmien je nevyhnutné pre úplné fungovanie regulácie hospodárenia Slovenskej republiky s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň hospodárenia.

Samotné výdavkové stropy nemajú fungovať automaticky a o ich zavedení sa má rozhodovať iba pri "výrazných odchýlkach" vývoja štrukturálneho deficitu od plánu zakotveného v programe stability, neskôr od strednodobého cieľa, teda vyrovnaného rozpočtu. Vyhodnocovať, či nastalo spomínané výrazné odchýlenie, bude podľa návrhu samotný rezort financií. Ak áno, informáciu má zverejniť a navrhnúť vláde limit verejných výdavkov. Následne má pritom o prípadnom zavedení výdavkových stropov rozhodovať vláda. Na nej totiž má byť, aké konkrétne opatrenia sa budú uplatňovať s cieľom dodržať limit verejných výdavkov a s cieľom znížiť štrukturálny schodok na určenú úroveň. "Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu," konštatuje v materiáli rezort financií. Novela bude účinná od 1. januára 2014. 

Prezident Gašparovič v piatok podpísal aj novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V záujme zabezpečenia stabilného vývoja parametrov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa v novele upravujú podmienky pre prijímanie návratných zdrojov financovania, doplňuje sa regulácia zostavovania rozpočtu a vykonávanie jeho zmien počas roka. Taktiež sa spresňuje režim hospodárenia subjektov územnej samosprávy počas rozpočtového provizória a doplňujú sa podmienky pre obce a vyššie územné celky v ozdravnom režime a nútenej správe. V návrhu sa rozširuje okruh záväzkových vzťahov o investičné dodávateľské úvery, ktoré sa premietajú v novej definícii dlhu, ako aj v regulácii splátok návratných zdrojov financovania. Návrh okrem toho obsahuje aj opatrenia na zníženie dlhu obcí a vyšších územných celkov v prípade, ak dlh prekročí výšku 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, niektoré zmeny budú účinné až neskôr. 

Prezident podpísal tiež novelu zákona o správe daní, podľa ktorej podnikateľské subjekty zverejnené v takzvanej čiernej listine subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH), bude môcť Finančné riaditeľstvo SR z tohto zoznamu aj odstrániť. Subjekty budú zo zoznamu vymazané, ak pominuli dôvody, na základe ktorých bol subjekt v tomto zozname zverejnený a súčasne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil zákonom stanovené povinnosti. 

Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom subjektov, u ktorým nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, zverejní aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. V tomto zozname vymazaných subjektov sa okrem mena a priezviska fyzickej osoby, trvalého pobytu či miesta podnikania alebo obchodného mena a sídla právnickej osoby navyše uvedie aj dátum výmazu. Subjekt sa na takzvanej čiernej listine môže ocitnúť, ak opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne a opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. 

Prostredníctvom novely zákona o správe daní ministerstvo financií novelizovalo aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Nepriamu novelu zákona označil exminister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) za pokus o vpašovanie ustanovenia, podľa ktorého sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude môcť dostať do dokladov regulovaných firiem, do ktorých by za iných okolností prístup nemal. Opatrenia z novely zákona nadobúdajú účinnosť už od decembra tohto roku, niektoré od januára budúceho roku a tiež od septembra 2014.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.