Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2020 – DPH

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: Accace

Novinky zavedené od roku 2020 sa týkajú aj call-off stock úpravy, novej odpisovej skupiny 0, zníženej 15% sadzby dane, zamestnávania rodinných príslušníkov, rodičovskej dovolenky či príspevku na športovú činnosť dieťaťa.

Nová tzv. call-off stock úprava

Implementáciou Smernice Rady (EÚ) 2018/1910 sa novelizujú doterajšie pravidlá pre tzv. call-off stock režim, kedy Slovensko je štátom, do ktorého je tovar prepravený, a zároveň sa zavádzajú pravidlá pre call-off stock režim, kedy Slovensko bude štátom začatia prepravy tovaru.

Aplikácia režimu call-off stock si bude vyžadovať, aby zúčastnené strany viedli podrobnú záznamovú povinnosť a tovar bol dodaný osobe, ktorej je určený, do 12 mesiacov odo dňa skončenia prepravy. Dodávateľ tovaru bude povinný podať súhrnný výkaz 2-krát. Prvýkrát keď dôjde k preprave tovaru do iného členského štátu, druhýkrát keď dôjde k dodaniu tovaru.

K dodaniu a nadobudnutiu tovaru dôjde až momentom, kedy určený odberateľ nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, pričom daňová povinnosť vznikne v súlade s bežnými podmienkami.

Priradenie prepravy tovaru pri tzv. reťazových obchodoch

Implementáciou Smernice Rady (EÚ) 2018/1910 dochádza k určeniu pravidiel pri reťazových transakciách pre priradenie prepravy k dodávke tovaru, ak prepravu zabezpečuje prostredná osoba. Ak prostredná osoba uskutočňuje odoslanie alebo prepravu tovaru z jedného členského štátu do druhého členského štátu, a to od prvého dodávateľa ku konečnému zákazníkovi v reťazci, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí k dodaniu, ktoré je uskutočnené pre prostrednú osobu. Toto si vyžaduje, aby prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH, ktoré má pridelené v inom členskom štáte, ako je členský štát, z ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje. Inak sa odoslanie alebo preprava tovaru priradí k dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná osoba pre svojho zákazníka.

Intrakomunitárne dodanie tovaru

Od 1.1. 2020 sa hmotnoprávnou podmienkou pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu stalo identifikačné číslo pre DPH pridelené nadobúdateľovi tovaru v inom členskom štáte ako je členský štát, kde sa začala preprava tovaru. Toto IČ DPH musí nadobúdateľ oznámiť dodávateľovi.

Ďalšou dôležitou podmienkou je aj deklarovanie dodania tovaru do iného členského štátu v súhrnnom výkaze.

Došlo tiež k zavedeniu jednotnej úpravy v EÚ v oblasti preukazovania uskutočnenia prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ prostredníctvom nového článku 45a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912.

Oslobodenie od dane pri transakciách súvisiacich s medzinárodným obchodom v colnom, osobitnom a daňovom sklade

Do zákona sa doplnilo oslobodenie od dane na transakcie súvisiace s obchodovaním so surovou ropou v colnom sklade, osobitnom sklade a s minerálnymi olejmi v daňovom sklade.

Úprava zoznamu tovarov so zníženou 10 % sadzbou dane

Zoznam tovarov so zníženou 10% sadzbou dane sa rozšíril o noviny, časopisy a periodiká, ktoré spĺňajú určité kritéria, určité potraviny, zeleninu, ovocie a ovocné šťavy.

Bezodplatné dodanie drobného hmotného majetku

Za účelom zrovnoprávnenia určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku (ktorý nie je odpisovaným majetkom pre účely dane z príjmov) s bezodplatným dodaním odpisovaného hmotného majetku, sa zavádza fikcia 4-ročného odpisovania tohto majetku.

Mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb technického zhodnotenia

Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.