Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2020 – daň z príjmov

Kategória: Spravodajstvo

Prinášame vám komplexný prehľad najvýznamnejších zmien v slovenskej legislatíve, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2020.

Zníženie sadzby dane

Sadzba dane pre podnikateľov – fyzické aj právnické osoby – sa znížila na 15%, ak ich príjmy z podnikania neprevyšujú 100 000 EUR.

Rozšírenie oslobodených príjmov u zamestnancov

Od 1.1. 2020 sú oslobodené aj nasledujúce príjmy:

  • Nepeňažný príjem zamestnanca vo forme zabezpečeného vzdelávania (aj zvyšovanie kvalifikácie formou absolvovania dodatočného komplexného študijného programu), ktoré je predpokladom pre výkon podnikateľskej činnosti zamestnávateľa.
  • Príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa na lekárske preventívne prehliadky zamestnancov nad rozsah stanovený osobitnými predpismi.
  • Príjem v sume príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutý zamestnávateľom podľa Zákonníka práce. Maximálne však v sume 55% oprávnených výdavkov a najviac 275 EUR za kalendárny rok v úhrne za všetky deti.

Úprava pravidiel odpočtu daňových strát

Na daňové straty vykázané od 1.1.2020 sa pri ich odpočítavaní už nebude aplikovať podmienka rovnomernosti odpočtu daňovej straty. Zároveň sa pre ich odpočítanie predĺžila lehota na 5 rokov. Tiež sa zaviedlo, že v zdaňovacom období bude možný odpočet daňovej straty najviac do výšky 50% základu dane.

Daňové výdavky

Nová odpisová skupina 0 pre elektromobily

Zaviedla sa nová odpisová skupina 0, do ktorej budú patriť osobné vozidlá – elektromobily. Doba odpisovania je 2 roky. Tieto pravidlá sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31.12.2019.

Vypustenie niektorých limitácií daňových výdavkov

Od 1.1.2020 sa zmierňujú pravidlá pre uplatňovanie výdavkov na provízie za sprostredkovanie v daňových výdavkoch. Pravidlá sa zmiernili aj pre výdavky na získanie noriem a certifikátov a tiež pre výdavky na zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania.

Služby v oblasti podnikania a riadenia

Pod podmienku zaplatenia pre účely uplatnenia výdavku v daňových výdavkoch spadajú od 1.1.2020 už aj služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 70.1 a 70.22.

Fikcia nepremlčanej pohľadávky

Pre účely uplatňovania opravných položiek k pohľadávkam a odpisu pohľadávky v daňových nákladoch sa zaviedlo, že za nepremlčanú pohľadávku ku koncu zdaňovacieho obdobia sa bude považovať taká pohľadávka, ktorá bola v zdaňovacom období aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.

Úprava pri zmluvách o výpožičke

Na zmluvy o výpožičke sa vzťahujú podobné pravidlá ako pri prenájme majetku.

Výdavky na výskum a vývoj

Od 1.1.2020 sa zvýšil tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj od základu dane na 200%. Obdobie pre prenos nároku na uplatnenie odpočtu sa predĺžilo zo 4 na 5 rokov. Zároveň sa upravili požiadavky na dokument projektu výskumu a vývoja.

Úhrada úrokov a licenčných poplatkov zahraničnej závislej osobe

Časový test 24 mesiacov podľa § 13 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov plynúcich zo zdroja v SR právnickým osobám so sídlom v EÚ od dane sa bude skúmať prospektívne. Ak minimálna doba 24 mesiacov pre držbu podielu bude splnená po dni, v ktorom došlo k výplate príjmu, daňovník môže požiadať správcu dane o vrátenie zrazenej dane na osobitnom tlačive.

Podnikové kombinácie

Upravila sa definícia príjmov nerezidenta zo zdrojov v SR, a to za účelom pokrytia aj nasledovných príjmov:

  • nerealizované príjmy pri odchode podliehajúce osobitnej dani pri odchode;
  • príjem plynúci z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov;
  • rozdiel z precenenia majetku vloženého mimo základné imanie do obchodnej spoločnosti so sídlom v SR;
  • príjem z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností.

Rozšírenie oslobodenia aj na predaje akcií na j.s.a.

Predmetom oslobodenia od dane podľa § 13c zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa stal aj príjem právnickej osoby z predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie, za predpokladu splnenia vymedzených podmienok.

Rozšírenie definície „dividendy“

Za dividendu sa po novom považuje aj:

  • použitie nerozdeleného zisku po zdanení na tvorbu kapitálového fondu z príspevkov,
  • prerozdelenie prostriedkov rezervného fondu medzi spoločníkov v časti, v akej bol tvorený z nerozdeleného zisku po zdanení.

Nové opatrenia v oblasti boja proti daňovým únikom

Zoznam nespolupracujúcich štátov

Namiesto pojmu „daňovník nezmluvného štátu“ sa zaviedol pojem „daňovník nespolupracujúceho štátu“, ktorým sa navyše rozumie aj daňovník zo štátu, ktorý je uvedený na tzv. čiernom zozname EÚ ako nespolupracujúci v daňovej oblasti.

Implementácia ATAD 2 pre hybridné nesúlady

Zaviedli sa opatrenia, ktorými došlo k implementácii Smernice Rady (EU) 2017/952, ktorej cieľom je zamedziť využívaniu hybridných prvkov v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov predovšetkým v medzinárodnom kontexte, vedúcich k znižovaniu daňovej povinnosti.

Úprava pravidiel pre platenie preddavkov na daň

Hranica pre povinnosť platiť preddavky na daň fyzickými a právnickými osobami sa zvýšila z 2 500 EUR na 5 000 EUR. Súčasne sa upravili pravidlá pre určenie poslednej známej daňovej povinnosti pre platenie preddavkov na daň.

Administratívne zvýhodnenia

Administratívne sa zjednodušuje systém dokladovania nároku na daňový bonus na dieťa. Rovnako sa liberalizovali pravidlá pre výmenu informácií a dokladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom pre účely dane z príjmov zo závislej činnosti.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.