Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak ste počas pandémie pracovali v zahraničí na území štátov EÚ ako vyslaní zamestnanci alebo SZČO, zjednodušené osobitné pravidlá pri získavaní potrebných dokumentov A1 zo Sociálnej poisťovne platili do konca júna 2022. Od 1. júla 2022 sa tzv. uplatniteľná legislatíva určuje opäť podľa pravidiel spred pandémie.

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti ukončenie platnosti osobitných pravidiel/postupov (Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia) v prípade vykonávania zárobkovej činnosti na území členských štátov EÚ,  Nórska, Islandu Lichtenštajnska a Švajčiarska pri vysielaní zamestnancov, resp. samostatne zárobkovo činných osôb na územie uvedených štátov, resp. súbežného vykonávania zárobkovej činnosti na území dvoch alebo viacerých týchto štátov v čase pandémie koronavírusu. Osobitné pravidlá sa uplatňovali do 30. júna 2022. Od 1. júla 2022 sa už uplatniteľná legislatíva určuje výlučne v zmysle nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov, resp. v zmysle nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov.

Od 1. júla 2022 sa určuje uplatniteľná legislatíva podľa vyššie uvedených nariadení aj v prípade situácií, ktoré vznikli pred 1. júlom 2022 a na ktoré sa uplatňovali osobitné pravidla a postupy platné do 30. júna 2022.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje vyslaných zamestnancov alebo SZČO, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú majú vystavené dokumenty A1, prerušujú v dôsledku pandémie COVID-19, od 1.júla 2022 je potrebné uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva  Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.

Sociálna poisťovňa podobne pripomína osobám vykonávajúcim zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú majú vystavené dokumenty A1, prerušujú v dôsledku pandémie COVID-19, od 1. júla 2022 je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).

Jedinou formou práce, vo vzťahu ku ktorej sa júla 2022 neaplikujú postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy výlučne v zmysle vyššie uvedených nariadení, je telepráca. Bližšie informácie o  pravidlách/postupoch pri určovaní uplatniteľnej legislatívy vo vzťahu k telepráci nájdete na našej webovej stránke tu: Vykonávanie cezhraničnej telepráce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.