Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na zákon pri nákupe pohonných látok v zahraničí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže fyzická osoba na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu 10 litrov.

Tankovanie pohonných látok na súkromné účely v zahraničí má svoje pravidlá. V prípade, ak sa chcú občania pri návrate na územie Slovenska vyhnúť daňovej povinnosti, musia dbať na objem litrov, ktoré si v zahraničí natankujú. Daňová povinnosť pri preprave pohonných látok z iného členského štátu EÚ na území Slovenska fyzickou osobou na súkromné účely nevzniká len z množstva pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej výrobcom pevne zabudovanej nádrži dopravného prostriedku a v jednej prenosnej nádrži do objemu 10 litrov (vrátane). Platí tiež, že fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznania a zaplatiť spotrebnú daň z minerálneho oleja z množstva prevyšujúceho v bežnej nádrži a v jednej prenosenej nádrži s objemom do 10 litrov (vrátane), ak jeho daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur.

V prípade, že si fyzická osoba na súkromné účely natankuje väčšie množstvo, je povinná vypočítať si spotrebnú daň s použitím aktuálnej sadzby spotrebnej dane, bezodkladne podať colnému úradu daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň.

Colný úrad je oprávnený zo zákona vykonávať dozor nad držbou a pohybom minerálneho oleja, pričom  kontrolovaná osoba je povinná takúto kontrolu  strpieť. Znamená to, že je oprávnený zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, ako aj kontrolovať minerálny olej nachádzajúci sa v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov.

V prípade, ak kontrolovaná fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja , resp. pohonných látok (čo môže splniť napr. dokladom o nákupe), tak okrem vzniku daňovej povinnosti z množstva minerálneho oleja, ktorej pôvod a spôsob nadobudnutia nevie preukázať, jej je colný úrad povinný uloží aj pokutu od 100 do 100 000 eur , v blokovom konaní je možné uložiť pokutu do výšky 165 eur. Ak osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť, nepodá daňové priznanie, colný úrad jej je povinný uložiť pokutu od 30 do 16 000 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.