Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela, či manželku. Platí to najmä v prípadoch, ak daňovník počas roka poberal tzv. pandemický rodičovský príspevok. Za toto obdobie totiž nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela, či manželku.  

Daňovníci, ktorí si chcú uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželka , či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021 musia splniť viacero zákonom stanovených podmienok. Na účely uplatnenia tejto NČZD sa za manžela či manželku považuje ten, kto žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok: 

  • manžel, či manželka sa staral o vyživované maloleté dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe,
  • manžel, či manželka poberal peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý je vyplácaný podľa osobitného predpisu,
  • manžel, či manželka bol na úrade práce zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • manžel, či manželka sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.

Rodičia však počas minulého roka mohli v súvislosti pandémiou poberať tzv. pandemický rodičovský príspevok. Ten však nemá vplyv na uplatnenie NZČD na manžela, či manželku za zdaňovacie obdobie roka 2021, ak nie sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

Ak sa teda napríklad manželka starala o vlastné vyživované maloleté dieťa, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, potom  spĺňa ustanovenú podmienku len za mesiace, v ktorých sa starala o maloleté dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Poberanie rodičovského príspevku alebo tzv. pandemického rodičovského príspevku nemá vplyv na splnenie tejto podmienky.

Pri uplatnení tejto nezdaniteľnej časti je rozhodujúca aj výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky. Na tieto účely sa ním rozumie len príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky sa okrem iného nezahŕňajú štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský príspevok.  Ak manželka daňovníka poberala v čase krízovej situácie tzv. pandemický rodičovský príspevok, poberala teda štátnu sociálnu dávku, ktorá sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.

Finančná správa upozorňuje na tieto podmienky s cieľom vyhnúť sa chybne podaným daňovým priznaniam. V prípade, ak sa daňovník dopustil chyby, má ešte šancu  do 31.03.2022 podať opravné daňové priznanie a nezrovnalosti odstrániť. V prípade otázok je daňovníkom nápomocné call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.