Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na falošné doklady - Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vo svojom § 8 ods. 1 zákona ustanovuje povinné náležitosti pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, pričom sú to tieto údaje:

 1. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
 2. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 3. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 4. ochranný znak,
 5. poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
 6. dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 7. označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
 8. cenu tovaru alebo cenu služby,
 9. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 10. základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 11. sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 12. výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 13. zaokrúhlenie ceny, 15)
 14. celkovú sumu platenej ceny,
 15. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu. 16)

Zákon o ERP vo svojom ustanovení § 16a uvádza, čo sa považuje, za „iné správne delikty“ v súvislosti s používaním ERP. Z uvedeného ustanovenia vyberáme napríklad:

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto:
a) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,
c) používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,
f) vydá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,
h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,
i) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4,
l) nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,

V súvislosti s používaním ERP, zákon o  ERP uvádza viacero správnych deliktov. Len z pohľadu na pokladničný doklad nie je možné posúdiť, či došlo len k porušeniu povinnosti uvádzať na vyhotovenom pokladničnom doklade zákonom stanovené záležitosti, alebo či nedochádza aj k oveľa vážnejším porušeniam napr. až charakteru, že daňový subjekt v podstate nepoužíva na evidenciu tržby ERP resp. nepoužíva ERP na všetkých predajných miestach. K zodpovednému posúdeniu skutkového stavu je v prvom rade nevyhnutné na mieste zistiť, či je používaná pokladnica certifikovaná a či jej daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice.

V zmysle ustanovenia § 16b) zákona o ERP, podľa charakteru zistených porušení daňový úrad uloží daňovému subjektu pokutu, ktorá je odstupňovaná vo výške od 30,- do 6 600,- €, a to v závislosti od druhu zisteného porušenia a od skutočnosti, či ide o prvé alebo ďalšie zistenie porušenia. V prípadoch, ktoré sa považujú za osobitne závažné porušenia zákona o ERP daňový úrad môže po prvom opakovanom zistení namiesto uloženia pokuty podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.