Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľovania nezákonného obchodovania s týmito prípravkami a vzájomnej výmeny informácií a poznatkov z praxe sa vo Vyšnom Nemeckom uskutoční medzinárodný seminár „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“.

Predmetom nezákonného dovozu z Ukrajiny je rôznorodý tovar. Na hraničných priechodoch preto colné orgány vykonávajú množstvo činností súvisiacich s elimináciou pokusov o takéto pašovanie v snahe zamedziť colným a daňovým únikom a ilegálnemu obchodu, ale aj ochrániť vnútorný trh, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

V roku 2021 Colný úrad Michalovce zaznamenal nárast počtu pokusov o nezákonný dovoz prípravkov na ochranu rastlín fyzickými osobami, ktorý je zakázaný.

Zaistených bolo celkovo 41 litrov tekutých prípravkov na ochranu rastlín, pričom v roku 2020 to bolo 10 litrov. Ide tak o štvornásobný nárast množstva nezákonne dovážaných prípravkov. V prípade práškových prípravkov na ochranu rastlín v roku 2020 nebol zaznamenaný žiadny takýto prípad, avšak v roku 2021 bolo zaistených až 72,94 kilogramu herbicídov, pesticídov, fungicídov a insekticídov s obsahom rôznorodých účinných chemických látok.

Prípravky na ochranu rastlín z tretích krajín je možné na naše územie dovážať iba v rámci obchodného styku medzi podnikateľskými subjektami. Dovážané prípravky musia mať na území SR autorizáciu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, inak ich dovoz nie je povolený. Neautorizované prípravky ohrozujú nielen životné prostredie a pestované plodiny, ale spájajú sa aj s rizikami poškodenia zdravia obyvateľstva.

Finančná správa preto opätovne upozorňuje verejnosť, že dovoz prípravkov na ochranu rastlín fyzickými osobami (tzv. neobchodný dovoz) na územie SR je zakázaný. V závislosti od množstva a hodnoty nezákonne dovážaného tovaru sa tak občania môžu dopustiť spáchania colného priestupku alebo trestného činu, za ktoré im hrozí postih vo forme pokuty, zaistenia a zhabania tovaru, trestné stíhanie, prípadne iný trest.

Vždy je vhodné vopred si overiť či tovar, o ktorý máte záujem, je možné doviezť bez zákazov a množstevných obmedzení.

Finančná správa zároveň občanom odporúča používať iba také prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú na Slovensku povolené, autorizované, majú etiketu neoddeliteľne spojenú s obalom a etiketa s návodom na použitie sú v slovenskom jazyku. Prípravky je vhodné nakupovať iba od distribútorov a v predajniach, ktoré disponujú príslušnými povoleniami na ich predaj a ktoré ku každej kúpe prípravku vystavia príslušný doklad (faktúru alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice).

Pri odhaľovaní pokusov o nezákonný dovoz v tejto oblasti a identifikácii týchto prípravkov, ktorých je na trhu jednotlivých krajín veľké množstvo, je nevyhnutná spolupráca a vzájomná výmena informácií, poznatkov a skúseností z praxe medzi colnými orgánmi a príslušnými štátnymi orgánmi pôsobiacimi na úseku pôdohospodárstva.

S cieľom podpory odborných činností, domácej aj medzinárodnej spolupráce a vzájomnej komunikácie a výmeny informácií pri odhaľovaní ilegálneho obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Colným úradom Michalovce, reprezentujúcim finančnú správu, medzinárodný odborný seminár s názvom „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“. Seminár sa uskutoční v dňoch 16. – 17. februára 2022.

Slovensko-ukrajinská hranica je jednou z možných vstupných ciest nelegálnych prípravkov na naše územie, resp. územie EÚ, a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa seminár uskutoční práve v našom regióne. Po úvodnom dni, počas ktorého sa účastníci oboznámia s poznatkami z praxe a prípadovými štúdiami, bude druhý deň seminár pokračovať priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod praktickými ukážkami výkonu colných kontrol.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.