Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN). Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na túto situáciu po technickej aj procesnej stránke pripravené. Sociálna poisťovňa zároveň ubezpečuje verejnosť, že v záujme ochrany zákonných nárokov svojich klientov je pripravená v mimoriadnych prípadoch aj naďalej spracúvať lekárom potvrdené štandardné, tzv. papierové PN, pokiaľ ich lekár vystaví na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

V poslednom období totiž z prostredia lekárov evidujeme vyhlásenia, že mnohí z nich stále na elektronický systém neprešli a údajne pravdepodobne ani tak skoro neprejdú. V tejto súvislosti uvádzame, že Sociálna poisťovňa nie je v otázke dodržiavania povinností podľa zákona o zdravotnej starostlivosti orgánom kontroly a dozoru. Nie je preto ani oprávnená v prípade porušenia povinnosti potvrdiť dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky ukladať lekárom sankcie.

Základná informácia

Lekár vystaví elektronickú PN – ePN vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS).

Celá komunikácia v systéme ePN bude výlučne elektronická. (ePN sa nevzťahuje na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.)

Lekári sa do systému ePN pripoja postupne:

  • Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 – dobrovoľné pripojenie lekárov k ePN.
  • Od 1. júna 2023 – všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia budú povinne pripojení k ePN.
  • Od 1. januára 2024 – lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť budú už tiež uznávať PN iba elektronicky.

Postup pri potvrdení cez ePN pri technických výpadkoch systémov

Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár:

  • vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti upravil

a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive (odporúčame mať k dispozícii dostatočný počet predtlačených odpisov ePN na ručné vyplnenie pre uvedenú situáciu).

Technickou príčinou je, ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém.

V prechodnom období do 31. 5. 2023 odporúčame v prípade technického problému pri uznaní DPN vystaviť štandardné päťdielne tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“.

Odpis tlačiva odporúčame len v prípade technického problému pri kontrolnom vyšetrení už elektronicky vystavenej ePN.

K 30. máju 2023 Sociálna poisťovňa evidovala 378,5 tisíc vystavených ePN od spustenia služby (od 1. júna 2022). Z tohto počtu bolo 369 tisíc ePN za toto obdobie vystavených pre výkon nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne (pre posúdenie nároku na nemocenskú dávku). Podiel ePN na všetkých doručených ePN za štatisticky ukončený mesiac apríl 2023 predstavoval 56,5 percenta. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.