Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Posledné dni na nahlásenie bankových účtov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. 11. 2021, zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Predvyplnený formulár nájdu vo svojich schránkach na portáli finančnej správy, rovnako je na portáli dostupné aj štruktúrované tlačivo. Užitočnou pomôckou sú aj informačné materiály, ktoré tiež nájdu klienti na portáli finančnej správy.

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15.11.2021, musia bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra 2021. Nakoľko finančná správa disponuje bankovými účtami, ktoré jej boli oznámené daňovým subjektom, alebo poskytovateľmi platobných služieb, každému platiteľovi DPH bolo doručené predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní - Daň z pridanej hodnoty - Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa bude zoznam zverejňovať od 1. januára budúceho roka a na dennej báze ho aktualizovať.

Náležitosti zoznamu upravuje daňový poriadok, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb. Z dôvodu ochrany osobných údajov budú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. Znamená to, že zobrazované budú len údaje daného informačného zoznamu, zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH. Náhľad na celý zoznam bude možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré budú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy. Aj v tomto smere však finančná správa pristúpila k bezpečnostným opatreniam a exportné súbory budú podliehať prísnej licenčnej politike.

Finančná správa je nápomocná a pre svojich klientov okrem predvyplneného formulára pripravila aj materiál s najčastejšími otázkami k oznamovacej povinnosti platiteľov DPH.

V prípade nejasností sa tiež môžu obrátiť na call centrum finančnej správy na telefónnom čísle: 048/43 17 222.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.