Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Poistné SZČO a DPO po prerušenom poistení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V akej sume má samostatne zárobkovo činná osoba platiť odvody, ak má v mesiaci prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné?

V prípade, ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) v priebehu kalendárneho mesiaca vyskytnú obdobia, kedy má vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platí len za dni kalendárneho mesiaca, kedy nemala prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné.

K prerušeniu poistenia u SZČO dochádza:

 • v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
 • v období, v ktorom je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • od 11. dňa osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,

 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

SZČO má vylúčenú povinnosť platiť poistné:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby najdlhšie do desiateho dňa, ak ošetrovanie/starostlivosť trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú,

DPO má vylúčenú povinnosť platiť poistné:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby najdlhšie do desiateho dňa, ak ošetrovanie/starostlivosť trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské.

Ako si vypočítam sumu poistného, ktorú mám odviesť, ak nemám platiť poistné za celý kalendárny mesiac?

Mesačný vymeriavací základ počet dní konkrétneho kalendárneho mesiaca a následné zaokrúhlenie na najbližší eurocent nadol x počet dní, za ktoré sa platí poistné = alikvotný vymeriavací základ, z ktorého sa platí za daný kalendárny mesiac poistné (alikvotný VZ).

Z takto určeného vymeriavacieho základu vypočítam jednotlivé sumy poistného (výber fondov podľa typu odvádzateľa):

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z alikvotného VZ
 • na starobné poistenie 18 % z alikvotného VZ
 • na invalidné poistenie 6 % z alikvotného VZ
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z alikvotného VZ
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z alikvotného VZ

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Príklad:

Fyzická osoba je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO od 1. júla 2020 s vymeriavacím základom (VZ) v sume 1 200 eur a mesačným poistným vo výške 397,80 eura.

V období od 11. mája 2021 do 21. mája 2021 je uznaná práceneschopnou. Počas 11 dní práceneschopnosti má SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné a teda za mesiac máj 2021 platí poistné iba za 20 dní, počas ktorých bola práceschopná. VZ na platenie poistného sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa v danom mesiaci platí poistné. Postup je nasledovný:

 Určí sa denný VZ:

VZ 1 200 eur / 31 = 38,709 eura = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol = 38,70 eura

Určí sa alikvotný VZ pripadajúci na 20 dní, za ktoré sa platí poistné:

38,70 eur x 20 = 774 eur 

SZČO odvedie za máj 2021 poistné v príslušných percentuálnych sadzbách z alikvotného VZ vo výške 774 eur. Takto vypočítané poistné zodpovedá sume 256,57 eura.

Pri výpočte sumy poistného je možné si pomôcť Kalkulačkou na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO, pričom alikvotný VZ sa uvedie v políčku s názvom „Vymeriavací základ“. V prípade DPO je možné podobne využiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre DPO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.