Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Platobnou kartou môžete platiť aj dane

Kategória: Spravodajstvo

Zaplatiť dane platobnou kartou umožnila Finančná správa SR už v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší platby aj tento rok.

FS SR v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila pred rokom do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez PFS. Uhradiť daň je možné prostredníctvom platobnej karty využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť sú dostupné na PFS

Okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať  aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Novelou zákona o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1. apríla 2024 sa menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou. Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania. Upozorňujeme, že v prípade neuhradenia spoplatneného podania do 31. marca 2024, daňový subjekt  takéto podanie už nebude platiť v sume poplatku platného do 31. marca 2024. FS mu po 1. apríli 2024 zašle výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sumou.

Na využitie tejto novej funkčnosti je potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb. Klient ich nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“: 

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ)
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Cez ponuku „Nájsť službu“ je možné vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa ID správneho poplatku.. Funkčnosť ePlatby umožňuje žiadateľom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa  na PFS prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári je položka „Typ služby“, prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku. Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS. Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty).

Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk) alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok. Príkaz na úhradu je klientovi spravidla doručený do jeho schránky do niekoľkých minút. Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán. Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane, preto proces môže trvať dlhšie.

Po zaplatení správneho poplatku dostane klient do elektronickej schránky na ÚPVS správu s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“. Ten si môže jednoducho stiahnuť a následne vytlačiť. Viac informácií nájdete na podstránke na PFS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.