Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Platiť treba nielen včas, ale aj správne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nepríjemnostiam alebo prípadnému vymáhaniu nedoplatku sa vyhnete, ak bude vaša platba za colný dlh alebo daňový nedoplatok  jednoznačne identifikovaná. Colný úrad Trenčín totiž v poslednom období zaznamenal, najmä u veľkých spoločností, platenie viacerých colných dlhov alebo daňových nedoplatkov jednou súhrnnou platbou. Je to nežiadúci jav, ktorý môže v konečnom dôsledku viesť až k zbytočnému začatiu vymáhacieho konania.

Aby bola Vaša platba u príjemcu jednoznačne identifikovaná a správne zaúčtovaná, je jej pridelený variabilný symbol. Na druhej strane, aby príjemca vašu platbu jednoznačne identifikoval, spáruje nasledovné atribúty – osoba platiteľa platby, suma a variabilný symbol. V praxi sa stáva, že najmä veľké spoločnosti v rovnakom okamihu musia zaplatiť colnému úradu súčasne viacero platieb, napríklad 10 - 15 i viac platieb týždenne. 

Dlžník však platbu zaplatí tak, že poukáže na účet colného úradu jednu súhrnnú platbu a priradí jej fiktívny alebo žiadny variabilný symbol. Každá jednotlivá povinnosť zaplatiť dlžnú sumu má však predtým riadne a jednoznačne priradené zúčtovacie dáta, teda variabilný symbol, sumu a účet, na ktorý je potrebné dlžnú sumu zaplatiť. Zaplatením súhrnnej sumy tak nedoplatky klienta zostávajú neuhradené a na druhej strane colný úrad eviduje „neznámu platbu“, ktorú nedokáže systémovo spracovať. Je potrebné individuálne kontaktovať platiteľa platby, dohodnúť rozúčtovanie súhrnnej platby, čo je spojené s ďalšou administratívnou záťažou a celý proces sa nemusí skončiť v lehote splatnosti platby. Tým sa môže spoločnosť stať „neplatičom“, i keď platbu zaplatila. Ak je v omeškaní, môže byť začaté i vymáhacie konanie, čo je samozrejme spojené s nepríjemnými následkami, a to všetko preto, že platba nebola správne identifikovaná. 

Je však nutné doplniť, že v praxi sa môže stať, že pri platbe je omylom uvedený nesprávny variabilný symbol alebo platba nie je identifikovaná z iného dôvodu. Colný úrad, samozrejme, priebežne vykonáva potrebné úkony na objasnenie takýchto platieb. Avšak malo by ísť o výnimočné situácie, a nie o pravidelný stav, zjednodušenie si situácie a spájanie viacerých nedoplatkov do jednej platby. 

Colný úrad Trenčín preto apeluje na všetkých, ktorí uhrádzajú platby na jeho účty, aby zaplatili svoje platby nielen včas, ale aj správne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.