Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oznámenie o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Kategória: Oznámenie Autor/i: MF SR

Oznámenie  MF SR č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Za zdaňovacie obdobie roku 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:

1. „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

II.

Za zdaňovacie obdobie roku 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:

2. „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“)“.

III.

Na zdaňovacie obdobie roku 2024 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:

3. „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)“.

IV.

Vzory tlačív sú prílohou tohto oznámenia. Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.