Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti očakávajte do konca januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa (FS) zašle daňovým subjektom (DS) najneskôr do 31. januára 2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti.  Všetky dôležité informácie k detailom kritérií nájde verejnosť na špecializovanej podstránke k indexu na portáli finančnej správy.

Index daňovej spoľahlivosti je proklientskym nástrojom finančnej správy na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností. Jeho cieľom je pôsobiť motivačne a tiež ako odmena pre subjekty, ktoré si zodpovedne plnia povinnosti voči štátu. Finančná správa im udeľuje hodnotenie – vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý alebo nehodnotený. Detaily kritérií pre hodnotenie prešli úpravami aj po konzultácii s odbornou verejnosťou, aktualizované sú zverejnené na portáli FS

Spôsob nastavenia hodnotenia pre rok 2023 sa nezmenil, dôjde však k zmierneniu dosahov niektorých porušení. Napríklad podanie daňových priznaní do troch dní po zákonnej lehote sa nebude hodnotiť ako porušenie, zmierni sa hodnotenie pri nálezoch z kontroly, nedoplatok, ktorý je zaplatený do 2 mesiacov, bude hodnotený miernejšie. Zmena vo vyhodnocovaní kritérií za oblasť kontroly sa prejaví hlavne v zmene výšky hraničnej hodnoty nálezu, znížení počtu intervalov pre pomerné hodnotenie výšky vyrubenej dane a výšky zníženia straty. Podiel nálezu pre zaradenie subjektu medzi menej spoľahlivé je nastavený na 60 % , čo je v prospech hodnotených daňových subjektov (v roku 2022 to bolo 41 %). Zmena nastala aj pri  prideľovaní bodov za ukladanie pokút (napr. za účtovníctvo, či porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice) tak, aby sa subjekt za jednu uloženú pokutu nestal menej spoľahlivým. 

Prepočet indexu bude vykonaný z dát do 30.11.2022. FS zašle DS najneskôr do 31. januára 2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Dostanú ho daňové subjekty, ktorým uplynula doba dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa registrovali na daň z príjmov (do 31.12.2020) a tiež daňové subjekty, u ktorých došlo k zmene hodnotenia, prípadne sa stali nehodnotenými. Súčasťou oznámenia bude aj odôvodnenie všetkých skutočností, ktoré viedli k danému hodnoteniu – aké povinnosti voči FS si subjekt nesplnil, z akých dôvodov mu bol index určený. Daňovník tak získa prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov, pridelených bodoch a podobne. 

V prípade, že subjekt nebude súhlasiť s hodnotením, má možnosť podať námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Do 31.7.2023 daňový úrad zašle oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti tým DS, u ktorých dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti alebo sa stanú nehodnotenými. 

Novým DS, ktoré sa stanú hodnotenými, správca dane zašle prvé oznámenie o indexe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov. Po prvom oznámení zasiela ďalšie oznámenie len vtedy, ak dôjde k zlepšeniu alebo zhoršeniu indexu. Daňový úrad zašle subjektu oznámenie vždy do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, teda do 31.1. a do 31.7.. Ak k zmene indexu nedôjde, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu nezasiela.

Subjekt, ktorému už bol určený index daňovej spoľahlivosti a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude (napr. vstúpil do likvidácie), zasiela správca dane o tejto skutočnosti oznámenie. Správca nebude poskytovať benefity, resp. uplatňovať obmedzenia voči nehodnotenému DS po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane námietke nevyhovel.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.