Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oslobodenie od cla

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Dovezený tovar možno na základe právnych predpisov Únie a národných právnych predpisov oslobodiť od cla. 

Požiadavku na oslobodenie tovaru od cla pri dovoze je potrebné uviesť príslušným kódom v pravej časti odseku 37 colného vyhlásenia.

Kódy, ktoré sú uvedené v Prílohe 9 Dodatku D1 delegovaného nariadenia o prechodných ustanoveniach (pre colné vyhlásenia podávané v papierovej forme) a v prílohe B vykonávacieho nariadenia (pre colné vyhlásenia podávané elektronicky) zohľadňujú možnosti oslobodenia tovaru od cla. Kódy, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 7 Vyhlášky č. 161/2016 Z. z.  vyjadrujú požiadavku na oslobodenie tovaru od cla a súčasne od DPH. V odseku 37 colného vyhlásenia je potrebné uviesť príslušný kód podľa toho, či deklarant požaduje oslobodenie iba od cla alebo od cla aj DPH súčasne.

Viac informácií pre oslobodenie tovaru od cla pri dovoze

 1. Prípady oslobodenia tovaru sú upravené v nariadení rady (ES) č. 1186/2009  ustanovujúcom systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla:
  • tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké prístroje a zariadenia (čl. 42-52)
  • laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum (čl. 53)
  • liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva (čl. 54 – 56)
  • nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu (čl. 57 – 58)
  • referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv (čl. 59)
  • farmaceutické výrobky používané pri športových podujatiach (čl. 60)
  • tovar pre charitatívne a dobročinné organizácie; tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (čl. 61 – 80)
  • čestné vyznamenania a ocenenia (čl. 81)
  • dary získané v rámci medzinárodných vzťahov (čl. 82- 84)
  • tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov (čl. 85)
  • tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu –  vzorky, tlačoviny, propagačný materiál a pod. (čl. 86 – 94)
  • tovar dovezený na skúšky, analýzy alebo pokusy (čl. 95 – 101)
  • zásielky zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva (čl. 102)
  • turistická informačná literatúra (čl. 103)
  • rôzne dokumenty a články (čl. 104)
  • pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy (čl. 105)
  • podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy (čl. 106)
  • palivá a mazivá  nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch (čl. 107 – 111)
  • materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí (čl. 112)
  • rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety (čl. 113)
 2. Colný zákon  navyše upravuje oslobodenie od dovozného cla na:
  • tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a vybavenie zahraničných pracovísk (tovar určený na spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov, úradné materiály, zariadenie úradných priestorov, pohonné látky a zariadenia pre dopravné prostriedky a pod.) (§ 47 a 48);
  • palubné zásoby (zásoby potravín, nápojov a ostatného tovaru, ktoré sú určené na spotrebu na palube dopravných prostriedkov určených na podnikateľské účely) (§ 49);
  • pohonné látky  v hlavných nádržiach obchodných motorových vozidiel určených na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča v množstve najviac 600 l na vozidlo na 1 cestu (§ 50);
  • semená, osivá a hnojivá (§ 51).
 3. Na základe čl. 203 až 205 Colného kódexu a čl. 158 a 159 delegovaného nariadenia je možno od dovozného cla oslobodiť:
  • vrátený tovar, tj.  tovar, ktorý bol po vývoze z colného územia Únie naspäť vrátený a prepustený do voľného obehu v lehote 3 rokov. Konkrétne  špecifiká a podmienky tejto možnosti oslobodenia upravujú vyššie  uvedené články právnych predpisov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.