Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oplatí sa byť spoľahlivý - Benefity poskytované pre spoľahlivé daňové subjekty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

1.Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 42 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.

2. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.

3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 10 ods. 11 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na dani z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.

4. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní

Miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá podľa § 53 ods. 4 daňového poriadku potvrdenie o stave jeho osobného účtu v lehote najneskôr do 15 kalendárnych dní.

5. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania

Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku vždy uprednostní vykonanie iných úkonov pred samotným začatím daňového exekučného konania, a to najmä: spísanie zápisnice/úradného záznamu o prerokovaní spôsobu úhrady daňového nedoplatku, predvolanie podľa § 20 daňového poriadku, zriadenie záložného práva, vykonanie miestneho zisťovania a pod. Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade začne daňové exekučné konanie až vtedy, ak aj napriek vykonanému úkonu, daňový nedoplatok alebo jeho časť nie je uhradený, resp. vykonaný úkon na zabezpečenie úhrady bol bezvýsledný alebo zmarený.

6. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane

Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade vyhovie každej žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva, ak túto predkladá daňový subjekt podľa § 81 ods. 7 daňového poriadku a zároveň mu určí podmienky, za splnenia ktorých je tento súhlas správcu dane udelený.

7. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu

Pred samotným začatím daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu sa uprednostní výkon miestneho zisťovania, predmetom ktorého bude preverenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. V prípade, ak je to vzhľadom na zistené skutočnosti v rámci miestneho zisťovania opodstatnené, začne sa následne výkon daňovej kontrol.

8. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania

9. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom

10. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom

Spoločné k bodom 8 až 10 : Kontrolór vykoná pred samotným vykonaním miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania, resp. pred začatím daňovej kontroly úkony smerujúce k dohodnutiu dňa vykonávania miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania alebo úkony smerujúce k dohodnutiu dňa začatia daňovej kontroly a miesta jej vykonávania, pričom využije formu telefonického kontaktu (o čom spíše úradný záznam) alebo osobného kontaktu (o čom spíše zápisnicu o ústnom pojednávaní).

11. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur

Podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. V prípade vrátenia dane do 1 000 eur, ak sú zároveň splnené všetky podmienky na vrátenie dane, colný úrad daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane nevykoná.

12. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

Colný úrad takejto žiadosti po splnení zákonom stanovených podmienok vyhovie.

Platnosť benefitov: od 1. januára 2022


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.