Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Odpovede, ktoré vás zaujímajú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Zahraničná banka, v ktorej som si zriadil bankový účet odo mňa vyžaduje TIN číslo. Musím sa registrovať na daň z príjmov, aby mi bolo pridelené?

TIN číslo je Tax Identifikation Number, t.j. daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak daňovník nemá správcom dane pridelené DIČ, máme za to, že uvádza svoje rodné číslo.
DIČ pridelí správca dane v SR len tomu daňovníkovi, ktorý na území SR získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, ktorý začal na území SR vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ktorý na území SR prenajal nehnuteľnosť.

Od februára 2023 som zamestnaný v Nemecku u nemeckého zamestnávateľa, a teda v zdaňovacom období roku 2023 sa na území Nemecka zdržiavam viac ako 183 dní. Znamená to, že u mňa dochádza k zmene daňovej rezidencie a som z uvedeného dôvodu daňovým rezidentom Nemecka?

Prekročenie 183 dní obvyklého zdržiavania sa daňovníka v inom štáte v kalendárnom roku neznamená automaticky zmenu daňovej rezidencie. K zmene rezidencie osoby zvyčajne nedochádza, ak odchádza z jedného štátu do druhého štátu len na určité časovo obmedzené obdobie (napr. za účelom štúdia, na výkon závislej činnosti, profesionálnej športovej činnosti a pod.) s úmyslom vrátiť sa do prvého štátu. K zmene rezidencie osoby však môže dôjsť v prípade, ak si odhlási trvalý pobyt na území jedného štátu resp. prenesie si stredisko životných záujmov do iného štátu s úmyslom dlhodobo žiť v tomto inom štáte.

Prenajímam nehnuteľnosť a nájomca mi vyplatil na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy kauciu, ktorú môžem použiť na úhradu nájomného v prípade, ak nájomca neuhradí nájomné v stanovenej lehote. Som povinný túto kauciu zahrnúť do zdaniteľných príjmov v roku jej prijatia?

Prijatú kauciu (zábezpeku) je potrebné posudzovať podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve, teda podľa skutočností, za ktorých je možné kauciu použiť a na aké účely. Ak nejde o dopredu zaplatené nájomné, ale kaucia bude použitá na nájomné iba v prípade nezaplatenia nájomného zo strany nájomcu, potom príjem tejto kaucie zahrniete do zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom bude kaucia použitá na úhradu nájomného.

Som podnikateľ a za obdobie dočasnej práceneschopnosti mi Sociálna poisťovňa vyplatila nemocenské. Som povinný toto vyplatené nemocenské zahrnúť do zdaniteľných príjmov z podnikania?


Nie, nakoľko dávky vyplatené z verejného sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnom poistení sú príjmami oslobodenými od dane z príjmov.

Sme s.r.o., štvrťročný platiteľ DPH a požiadali sme o zrušenie registrácie pre DPH. Daňový úrad nám rozhodnutím určil, že dňa 31. 10. 2023 prestávame byť platiteľom DPH. V ktorých riadkoch daňového priznania k DPH uvedieme odvod DPH z majetku, pri nákupe ktorého sme si odpočítali daň a ktorý nám zostal k tomuto dňu a dokedy máme povinnosť podať daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie obdobie? Máme povinnosť podať aj kontrolný výkaz, keď iné transakcie ako odvod DPH z majetku nebudeme v daňovom priznaní k DPH za posledné zdaňovacie obdobie vykazovať?

Odvod dane z majetku podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH pri zrušení registrácie platiteľa DPH sa uvedie v riadkoch 01, 02, 03 a 04 daňového priznania k DPH. Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH dňom 31.10.2023 danému platiteľovi DPH končí zdaňovacie obdobie IV. štvrťrok 2023 a do 25 dní od tohto dňa je povinný podať daňové priznanie k DPH, v danom prípade je lehota až do 27. 11. 2023, pretože deň 25. 11. 2023 pripadá na sobotu. Rovnako do tohto termínu (27. 11. 2023) je povinný podať aj kontrolný výkaz za toto zdaňovacie obdobie, i napriek tomu, že bude "nulový" (odvod DPH z majetku sa do kontrolného výkazu neuvádza).

Živnostník – neplatiteľ DPH vykonal pre maďarskú firmu – platiteľa DPH v Maďarsku stavebné práce na budove nachádzajúcej sa v Maďarsku. Ako sa v uvedenom prípade určí miesto dodania stavebných prác? Vzniká v tomto prípade registračná povinnosť pre DPH podľa § 7a zákona o DPH a povinnosť podať súhrnný výkaz, v ktorom by uviedol dodávku týchto stavebných prác pre maďarského platiteľa? Ako bude fakturovať tieto práce?


Keďže sa stavebné práce vzťahujú na nehnuteľnosť, ich miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH; t. j. miesto dodania služby je miesto, kde sa budova, na ktorej sa realizujú dané práce nachádza – v Maďarsku. Z dôvodu ich vykonávania nie je živnostník povinný sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH ani podať súhrnný výkaz, v ktorom by uviedol túto dodávku. Tieto práce bude samozrejme fakturovať bez slovenskej DPH. Živnostník by sa však mal informovať na svoje daňové príp. registračné povinnosti v Maďarsku, keďže tam je miesto dodania predmetných prác.

Aká je minimálna a maximálna výška poskytnutého stravného vo forme finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce od 1. 10. 2023 uznateľná v daňových výdavkoch u zamestnávateľa?

Od 1. 10. 2023 v nadväznosti na zmenu výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 7,80 € dochádza k zmene výšky poskytnutého finančného príspevku, ktorú si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňových výdavkov v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, a to najmenej vo výške 3,22 € (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. zo sumy 5,85 €) a najviac 4,29 € (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy 7,80 €).

Aká je minimálna a maximálna výška poskytnutého stravného vo nepeňažnej forme v súlade so Zákonníkom práce od 1. 10. 2023 uznateľná v daňových výdavkoch u zamestnávateľa?

Od 1. 10. 2023 v nadväznosti na zmenu výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 7,80 € dochádza k zmene výšky stravného poskytnutého v nepeňažnej forme, ktorú si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňových výdavkov v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, a to najmenej vo výške 55 % z hodnoty jedla a najviac 4,29 € (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy 7,80 €).

Naša spoločnosť má 15 predajných miest, na ktorých máme ORP pokladnice. Prechádzame na nový software. Máme žiadať na každé predajné miesto o nové kódy pokladníc?

Nie, nie je potrebné aby ste žiadali o nové kódy pokladníc e-kasa klient pri výmene softwaru.

Uvedené vyplýva z § 2 písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“), kde on-line registračnou pokladnicou sa rozumie súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona a z § 7a ods. 7 zákona o ERP, kde je uvedené, že podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov podľa odseku 4 zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať, do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny. Na oznámenie sa vzťahuje primerane odsek 1 prvá veta a druhá veta. Ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, oznámenie podáva písomne na ktoromkoľvek daňovom úrade na formulári podľa vzoru vydaného finančným riaditeľstvom, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.

Som živnostník, zatiaľ nie som platiteľ DPH. Zmenil som bankový účet, ktorý budem používať na podnikanie. V akej lehote je potrebné oznámiť zmenu bankového účtu používaného na podnikanie?

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov sa už vypustila zákonná povinnosť oznamovať správcovi dane čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb. Z uvedeného vyplýva, že zmenu bankového účtu, resp. jeho otvorenie, zrušenie a pod. nie je daňový subjekt povinný oznamovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.