Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o 91 € a dávka garančného poistenia o 279 €

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako 91 € mesačne a dávka garančného poistenia stúpne o 279 €. Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 € mesačne. O 279 € mesačne sa od 1. júla 2023 zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 329,10 €

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 € (v súčasnosti je 1 234,30 €) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 € (v súčasnosti 1 194,50 €). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako  91 € mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2023. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci – dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dávka v nezamestnanosti.

Maximálna výška dávky garančného poistenia bude od júla najviac 3 912 €

Od 1. júla 2023 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 279 €. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 €. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) bola jej maximálna výška 3 633 €.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dávka garančného poistenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.