Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nový kontrolný výkaz DPH od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. júla 2023 je na portáli finančnej správy zverejnená nová verzia kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH). Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. 

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") bola zavedená druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane. Jej vykázanie v kontrolnom výkaze je možné prostredníctvom nového formulára s označením KVDPHv23, ktorý pripravila finančná správa. Nový formulár je  možné podať štandardne cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1. júla 2023, a to prvýkrát za zdaňovacie obdobia 07/2023, resp. tretí kvartál 2023. 

Okrem možnosti uviesť druhú zníženú sadzbu dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym ďalším zmenám. Nová verzia od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21 (platnú od 1. januára 2021 do 30. júna 2023). 

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane sa  uplatňuje na:

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,  
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.