Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela zákona o dani z príjmov - informácia o úpravách

Kategória: Dane Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Národná rada Slovenskej republiky dňa 28. júna 2023 schválila zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V článku I tohto zákona sa s účinnosťou od 1.1.2024 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Úpravy sa týkajú nasledujúcich oblastí:

1. ZÁKLADNÉ POJMY

V § 2 písm. ai), aj) a al) zákona o dani z príjmov sa na účely tohto zákona ustanovujú definície pojmov virtuálna mena, stablecoin a staking, a to tak, že:

  • virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutné naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,
  • stablecoinom sa rozumie akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu,
  • stakingom sa rozumie prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti.

Mení sa definícia pojmu predaj virtuálnej meny, ktorým sa v zmysle § 2 písm. ak) zákona o dani z príjmov rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, odplatný prevod virtuálnej meny alebo výmena virtuálnej meny za stablecoin. Za predaj virtuálnej meny sa nepovažuje výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu.

2. DAŇ FYZICKEJ OSOBY

2.1. Príjmy z kapitálového majetku - § 7 zákona o dani z príjmov

2.1.1. Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov – uplatnenie výdavkov podľa § 7 ods. 11 zákona o dani z príjmov

Rozširuje sa okruhu výdavkov, ktoré je možné uplatniť pri príjmoch z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, t. j. pri príjmoch, ktorými sú úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností.

Okrem výdavku podľa § 7 ods. 7 zákona o dani z príjmov, čo je povinne platené poistné z týchto príjmov (napríklad zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je pri uvedených príjmoch možné od 1. januára 2024 v súlade s § 7 ods. 11 cit. zákona uplatniť ako výdavok aj výdavok preukázateľne priamo vynaložený na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu.

V nadväznosti na predmetnú legislatívnu úpravu je vykonaná súvisiaca legislatívno-technická úprava v § 7 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

2.1.2. Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov - oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov

V § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov sa zavádza oslobodenie od dane fyzickej osoby pre príjmy z vyplatenia podielových listov podľa § 7 ods. 1 písm. g) cit. zákona, a to po uplynutí troch rokov od ich vydania.

Od dane nie je oslobodený príjem z vyplatenia podielových listov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

V nadväznosti na uvedenú legislatívnu zmenu sú vykonané súvisiace legislatívno-technické úpravy v § 43 ods. 3 písm. b) a § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

2.1.3. Príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Mení sa spôsob určenia príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Od 1. januára 2024 príjmom z kapitálového majetku podľa tohto ustanovenia je výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera; ak dôjde k predčasnému splateniu cenného papiera, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.

2.2. Ostatné príjmy - § 8 zákona o dani z príjmov

2.2.1. Príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov – oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) cit. zákona

Podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2024 sú od dane fyzickej osoby oslobodené príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) cit. zákona prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia; príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) cit. zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia; okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek [§ 2 ods. 2 písm. b), písm. e) až p) a písm. s) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov].

Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Poznámka: K uplatneniu oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov pri príjmoch z vyplatenia podielových listov podľa § 7 ods. 1 písm. g) cit. zákona pozri v bode 2.1.2.

2.2.2. Príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov

2.2.2.1. Základ dane (čiastkový základ dane) a osobitný základ dane pri príjmoch z predaja virtuálnej menypodľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov

Od 1. januára 2024 v súlade s ustanovením § 8 ods. 17 zákona o dani z príjmov sa príjem podľa § 8 ods. 1 písm. t) cit. zákona z predaja virtuálnej meny nadobudnutej stakingom, rovnako ako je to v prípade príjmu podľa § 8 ods. 1 písm. t) cit. zákona z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou, zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny.

Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri výmene virtuálnej meny za stablecoin pri použití ocenenia podľa § 17 ods. 43 cit. zákona. Vychádzajúc z ust. § 8 ods. 17 cit. zákona v spojení s § 51e ods. 5 a 6 cit. zákona, príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) cit. zákona sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), ak k predaju virtuálnej meny došlo do jedného roka od jej nadobudnutia.

V súlade s § 51e ods. 5 zákona o dani z príjmov, príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) cit. zákona, ak k predaju virtuálnej meny došlo po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, sa zahŕňajú do osobitného základu dane. To neplatí pre príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá bola obchodným majetkom daňovníka. Ustanovenie § 8 ods. 17 cit. zákona sa použije primerane. Príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov vyplácané daňovníkovi za podmienok ustanovených v § 51e ods. 5 cit. zákona sú v súlade s § 51 ods. 6 cit. zákona súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa § 32 cit. zákona zdaňovaného sadzbou dane v zmysle ust. § 15 písm. a) piateho bodu cit. zákona v znení účinnom od 1. januára 2024, t. j. sadzbou dane vo výške 7 %.

2.2.2.2. Príjmy z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby - oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov sa od dane fyzickej osoby oslobodzujú príjmy z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavky podľa § 8 ods. 2 cit. zákona (t. j. o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie týchto príjmov) nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 2 400 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Poznámka: Legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na zisťovanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, pozri v bode 4.

3. DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY

Medzi daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov boli doplnené:

  • účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti [§ 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností],
  • organizácie s medzinárodným prvkom (zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.),
  • Slovenský Červený kríž a
  • subjekty výskumu a vývoja [§ 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov].

Uvedení daňovníci môžu byť prijímateľmi oslobodených príjmov z reklamy určenej na charitatívne účely.

Na základe tejto zmeny prijímateľmi oslobodených príjmov z tzv. charitatívnej reklamy môžu byť všetky subjekty, ktoré sú prijímateľmi podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V § 13 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov sa zvýšila suma príjmu oslobodeného od dane z príjmov v prípade reklám určených na charitatívne účely z 20 000 eur na 30 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

V dôsledku zmeny vykonanej v § 17 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov, príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej stakingom, sa rovnako, ako aj príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou, zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) až v zdaňovacom období realizácie predaja takto nadobudnutej virtuálnej meny. V súvislosti so zmenou definície pojmu predaj virtuálnej meny bola vykonaná úprava ustanovenia § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov. V súlade s predmetným ustanovením je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri výmene virtuálnej meny za stablecoin súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (§ 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) ku dňu výmeny.

V § 25b ods. 1 zákona o dani z príjmov sa v novom písmene c) ustanovuje vstupná cena virtuálnej meny nadobudnutej predajom tovaru alebo služieb.

V zmysle prechodného ustanovenia § 52zzx zákona o dani z príjmov ustanovenia § 2 písm. ai) až al), § 7 ods. 2 a 11, § 8 ods. 17, § 9 ods. 1 písm. k) a s), § 12 ods. 3 písm. a), § 13 ods. 1 písm. g), § 15 písm. a) piateho bodu, § 17 ods. 3 písm. n), § 17 ods. 43 a § 25b ods. 1 písm. c), § 43 ods. 3 a 10, § 51e ods. 5 a 6 v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začína 1. januára 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.