Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. mája 2023 schválila zákon č. 211/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023. V Čl. I zákona sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“).

Nové znenie § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti zjednocuje doterajšiu právnu úpravu obmedzenia platieb v hotovosti, a to na povolenú výšku platby v hotovosti 15 000 eur pre fyzické osoby – podnikateľov aj nepodnikateľov, ako aj pre právnické osoby. To znamená, že od 1. júla 2023 sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur.

Pre úplnosť dodávame, že naďalej platí výnimka podľa § 8 písm. h) zákona o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorého sa zákaz podľa § 4 cit. zákona nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie, pričom odkazuje na zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane obyvateľstva“).

V súčasnosti sú podľa § 8 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva na území Slovenskej republiky vyhlásené dve mimoriadne situácie:

  • mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - Uznesenie vlády č. 111/2020 z 11. marca 2020 a
  • mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny - Uznesenie vlády č. 142/2022 z 26. februára 2022.

V nadväznosti na uvedené sa počas trvania mimoriadnej situácie limity podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti neuplatňujú.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.