Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela daňového poriadku: Zlepšujeme podnikateľské prostredie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, ktorá je vypracovávaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

Cieľom tejto novely je zlepšiť podnikateľské prostredie, a to najmä znížením administratívnej záťaže a účinnejším bojom proti daňovým podvodom. V rámci propodnikateľských opatrení sa navrhuje zrušenie tzv. „registračných kartičiek“ ako aj zníženie poplatku za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

Novelou daňového poriadku sa navrhuje tiež zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu. V prípade nesúhlasu s hodnotením daňový subjekt môže podať námietku. Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity (napr. dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov, zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu). Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“ (napr. určí sa im minimálna 8 dňová lehota na vyjadrenie).

V rámci boja proti daňovým podvodom sa pripravovanou novelou  navrhuje zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti.

Okrem daňového poriadku sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Úpravou zákona o dani z príjmov sa za účelom podpory podnikateľského prostredia zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie. 

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa znižuje úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza novinku v podobe možnosti platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy. V tomto kontexte sa bude požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronickým spôsobom na tlačive, obsah ktorého predvyplní finančná správa, svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH. Finančné riaditeľstvo SR zverejnení a na dennej báze bude aktualizovať zoznam takto oznámených bankových účtov. Pre prípad, že odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť.

Riziko, ktoré v sebe nesie uplatnenie inštitútu ručenia za daň však bude možné na strane odberateľa eliminovať. Ak bude mať odberateľ  obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa tovaru alebo služby. V takomto prípade už správca dane nebude po ňom požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil.

Cieľom týchto opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.