Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

NKÚ zistil nedostatky v nehnuteľnom majetku Sociálnej poisťovne

Kategória: Spravodajstvo

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vlani pri svojich kontrolách narazil na nedostatky v nehnuteľnom majetku Sociálnej poisťovne (SP).

Bratislava 22. mája (TASR) -  Kontrolóri preverili aj hospodárenia s prostriedkami správneho fondu SP.
      Prídely zo správneho fondu boli podľa kontrolórov vypočítané v správnej výške, okrem prídelu vo výške 2,4 % z výberu poistného bol správny fond v roku 2015 dotovaný aj z príjmov z otvorenia druhého dôchodkového piliera. Nevyčerpaný zostatok fondu ku koncu kalendárneho roka SP vždy každoročne prevádzala do rezervného fondu solidarity. "Aj v prípade kontroly správneho fondu SP bolo zistené, že vynakladanie časti bežných výdavkov nebolo v súlade s predpismi. Išlo najmä o dodanie poradenských a konzultačných služieb spoločnosťou Deloitte Advisory v hodnote 50.400 eur, ktorých vykonanie nebolo dostatočne a relevantným spôsobom preukázané," uvádza NKÚ v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti za minulý rok, ktorú už vzal na vedomie parlament.
      Nedostatky sa ukázali aj pri nakladaní s nehnuteľným majetkom SP. NKÚ upozornil, že od roku 1997 je poisťovňa vlastníkom pozemku v Košiciach v hodnote 335.000 eur, ktorý pôvodne obstarala na účely výstavby prevádzkovej budovy pobočky. "Pre nedostatok finančných prostriedkov na túto rozsiahlu investičnú akciu bolo začatie stavby odsúvané a nakoniec zrušené. Počas celej doby vlastníctva bol pozemok dlhodobejšie prenajatý iba raz približne na tri roky, do roku 2012. Odvtedy je pozemok nevyužívaný, ani nebolo rozhodnuté zo strany štatutárneho orgánu o jeho nepotrebnosti, čo nie je v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií," priblížil NKÚ.
      V roku 2017 poisťovňa predala nehnuteľnosť, vrátane pozemku v centre Bratislavy, za znaleckú hodnotu 66.700 eur. NKÚ však upozornil, že nehnuteľnosť bola vedená v účtovníctve v zostatkovej hodnote 911.000 eur, v obstarávacej cene 1,47 milióna eur. "Kontrolou bolo zistené, že nehnuteľnosť v podiele 11/12 bola kúpená ešte v roku 1995, avšak z dôvodu procesných pochybení vtedajšieho vedenia, a to uzatvorenie kúpnej zmluvy s osobou neoprávnenou na nakladanie s predmetnou nehnuteľnosťou, nebol vklad zapísaný do katastra nehnuteľností a SP sa nestala vlastníkom celej nehnuteľnosti," priblížil NKÚ s tým, že o nehnuteľnosť, respektíve o pohľadávku predstavujúcu vyplatenú kúpnu cenu, viedla poisťovňa viacero súdnych sporov, ktorými sa domáhala svojich práv, avšak bezúspešne.
      Okrem toho NKÚ uviedol, že SP je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania platných osobitne pre ňu. „Zostavuje individuálnu účtovnú závierku bez povinnosti overenia audítormi, ktorá vchádza do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy," doplnil NKÚ.
      Pre zistené nedostatky v oblasti účtovníctva a evidencie majetku NKÚ odporučil ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému aj ministrovi práce Jánovi Richterovi (obaja Smer-SD) zvážiť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. "Stanovením tejto povinnosti zákonom by bolo zabezpečené odborné a vierohodné posúdenie údajov vykázaných v účtovnej závierke," dodal NKÚ. 
      SP uviedla, že sa nestotožňuje s niektorými zisteniami NKÚ pri kontrole správneho fondu. "SP svoje stanovisko deklarovala zástupcom NKÚ aj pri prerokovaní záverov kontroly. Napriek tomu výsledky kontroly akceptuje a v určenom termíne prijala príslušné opatrenia," priblížil hovorca SP Peter Višváder. Tiež uviedol, že v prípade ďalších kontrolných zistení nešlo o porušenie finančnej disciplíny. "Nebol preukázaný úmysel vo vzťahu k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom a finančnými prostriedkami. Zistenia sa týkajú technických a metodických postupov v účtovníctve. SP po prijatí opatrení, ktoré vyplynuli z kontroly, bude v najbližšom období komunikovať s príslušnými inštitúciami vrátane NKÚ," dodal Višváder.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.