Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

NIP upozorňuje na dodržiavanie Zákonníka práce počas letných brigád

Kategória: Spravodajstvo

Zamestnávatelia by mali počas letných brigád dbať na dodržiavanie Zákonníka práce. 

Bratislava 23. júla (TASR) – Rovnako by sa mali so zákonnými povinnosťami oboznámiť aj samotní brigádnici, najmä mladí, ktorí na trh práce vstupujú prvýkrát. Inšpektori práce si totiž aj toto leto posvietia na dodržiavanie pravidiel pri sezónnom zamestnávaní.
      Zákonník práce pre sezónne zamestnávanie upravuje viacero druhov pracovnoprávnych vzťahov. Najvyšší stupeň ochrany majú zamestnanci pri pracovnej zmluve na dobu určitú. Ak ide o práce závislé od striedania ročných období, ktoré nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku, zákon neobmedzuje opätovné dohodnutie takéhoto pracovného pomeru maximálne dvoma opakovaniami. Zákonný dôvod na opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú (t. j. na vykonávanie sezónnych prác) musí byť uvedený v pracovnej zmluve.
      Veľmi častou formou pracovnoprávneho vzťahu sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov. Ich využívanie umožňuje Zákonník práce len výnimočne a rozdiel medzi nimi je v tom, na aký účel chce zamestnávateľ dohodu uzatvoriť.
      Ak ide o úlohu vymedzenú výsledkom, Národný inšpektorát práce (NIP) odporúča uzavretie dohody o vykonaní práce. Maximálny rozsah práce vykonávanej na túto dohodu je zákonom stanovený na 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda o pracovnej činnosti je určená na príležitostnú činnosť, ktorej rozsah neprekročí 10 hodín týždenne.
      Najviac otázok majú podľa NIP zamestnanci aj zamestnávatelia v súvislosti so zamestnávaním na dohody o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ ju môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v priemere najviac 20 hodín týždenne. Súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka, resp. študenta. Ak sa uzatvára dohoda počas letných prázdnin, doloženie písomného potvrdenia zákon v niektorých prípadoch nevyžaduje. "Výnimkou pre doloženie písomného potvrdenia štatútu žiaka či študenta k uzatváranej dohode je obdobie od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka," vysvetlila vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov z odboru inšpekcie práce v NIP Jana Mochňacká. NIP preto upozorňuje, že zamestnávateľ nesmie zamestnávať fyzickú osobu, ktorá neskočila povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku jej plnenia absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.
      Zákonník práce u všetkých typov dohôd garantuje zamestnancovi nárok na prestávku v práci na odpočinok a jedenie, na nepretržitý denný odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín a u mladistvých zamestnancov v trvaní 14 hodín či na nepretržitý týždenný odpočinok v trvaní dvoch po sebe nasledujúcich dní. Oproti minulosti je podľa NIP postavenie dohodára silnejšie v tom, že odmena za prácu vykonanú na základe dohody nesmie byť nižšia ako zákonom stanovená minimálna mzda a v prípade vykonávania práce v sobotu, nedeľu, v noci či vykonávania rizikových činností zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie mu patria príplatky rovnako ako zamestnancovi v pracovnom pomere.
      Pri vykonávaní práce vo sviatok má zamestnanec na dohodu zákonný nárok na príplatok vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zamestnávatelia okrem toho musia dodržiavať aj povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. "Zamestnávateľ je povinný dohodára oboznámiť s predpismi v oblasti BOZP, pracovnými postupmi, pravidlami bezpečného správania sa na pracovisku a poskytnúť mu potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na základe hodnotenia rizík," dodal vedúci oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce v NIP Michal Horňak. Tiež upozornil na to, že v letných mesiacoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť záťaži teplom.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.