Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nezabudnite na odložené daňové priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Koniec septembra je opäť termínom na podanie odloženého daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť ešte splniť 17.582 daňovníkov, ktorým zostávajú takmer necelé dva týždne. Už 30. septembra im totiž uplynie šesťmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu.

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2021 na dani z príjmov doteraz viac ako 1,2 milióna riadnych daňových priznaní k dani z príjmu za zdaňovacie obdobie 2021. Ďalších 17.582 (16.284 fyzických osôb a 1298 právnických osôb) očakáva do konca septembra tohto roka, sú to daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia a mohli si lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň je nutné do konca septembra aj zaplatiť.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je.

Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie DP do 30. septembra vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. novembra. Tí, ktorí si odložili podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov.

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
  • zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
  • iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

V žiadosti musí klient navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. odkladu. Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru. Platí totiž, že daňovník nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie DP daňový nedoplatok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.