Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nezabudnite na novú oznamovaciu povinnosť v oblasti daní od marca 2017...

Kategória: Spravodajstvo

Od marca 2017 majú spoločnosti, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny s konsolidovanými výnosmi za skupinu minimálne 750 mil. EUR, podliehať tzv. country by country reportingu (CbCR).

Bratislava 20. marca (TASR-OTS) - Od marca 2017 majú spoločnosti, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny s konsolidovanými výnosmi za skupinu minimálne 750 mil. EUR, podliehať tzv. country by country reportingu (CbCR). Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Poradenská spoločnosť Accace Vám vysvetľuje na koho sa táto nová povinnosť vzťahuje a aké informácie je treba oznámiť.
      Pravidlá Country by country reportingu boli schválenie dňa 1.2.2017. Ich cieľom je najmä odhaľovanie rizík transferového oceňovania (http://accace.sk/poradenstvo/dane/transferove-ocenovanie), iných rizík týkajúcich sa narúšania základu dane a presunu ziskov. Predmetné pravidlá zavádzajú nové oznamovacie povinnosti v oblasti daní pre firmy, ktoré sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu viac ako 750 mil. EUR. Oznámenie subjektu, ktorý bude za skupinu podávať správu podľa jednotlivých krajín (tzv. country by country report), bude potrebné splniť už v marci 2017, v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov (http://accace.sk/poradenstvo/dane/danove-poradenstvo-pre-pravnicke-o soby). „Upozorňujeme venovať tomuto pozornosť, nakoľko v prípade neoznámenia oznamujúceho subjektu hrozí pokuta do výšky 3 000 eur,“ upozorňuje Katarína Balogová, Daňová riaditeľka spoločnosti Accace.
      Čo má byť predmetom reportingu?
      Pravidlá pre CbCR ukladajú vyššie uvedeným spoločnostiam povinnosť každoročne podávať správcovi dane „správu podľa jednotlivých štátov“. Predmetom tejto správy podľa predpísaného vzoru sú súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov (t.j. členov) a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu.
      Predmetné správy budú predmetom automatickej výmeny medzi štátmi, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé podniky – členovia nadnárodnej skupiny.
      Ktorý člen nadnárodnej skupiny podáva správu podľa jednotlivých štátov, t.j. je oznamujúcim subjektom?
      Povinnosť podávať správu podľa jednotlivých krajín vznikne materským spoločnostiam týchto nadnárodných skupín, avšak v určitých prípadoch sa táto povinnosť môže dotknúť iného člena nadnárodnej skupiny.
      Za určitých podmienok pravidlá umožňujú prenesenie povinnosti podávať správu podľa jednotlivých štátov z materskej spoločnosti na náhradný materský subjekt. Pravidlá tiež definujú výnimky z povinnosti podávať správu materskou spoločnosťou, keď povinnosť vzniká základnému subjektu, t.j. podniku v nadnárodnej skupine podnikov, ktorý nie je materskou spoločnosťou.
      Subjekt, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov (oznamujúci subjekt), podáva správu v štáte svojej daňovej rezidencie. „V Slovenskej republike sa predpokladá minimálny počet takýchto subjektov,“ dopĺňa K. Balogová.
      Materská spoločnosť a náhradný materský subjekt podávajú správu prvýkrát za rok 2016; v prípade, že správu podáva iný základný subjekt, podáva ju prvýkrát za rok 2017.
      Ak je oznamujúcim subjektom slovenská spoločnosť a správu podľa jednotlivých štátov nepodá, hrozí jej sankcia až do výšky 10 000 EUR.
      Oznámenie oznamujúceho subjektu
      S povinnosťou predkladať správy podľa jednotlivých krajín sa zaviedla aj povinnosť oznámiť kto je oznamujúcim subjektom, t.j. kto bude predkladať túto správu. 
      „Táto oznamovacia povinnosť sa na Slovensku týka každého slovenského člena nadnárodnej skupiny podnikov s konsolidovanými výnosmi za skupinu min. 750 mil. EUR. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zahraničné subjekty majúce v SR organizačnú zložku,“ zdôrazňuje K. Balogová.
      V predmetnom oznámení spoločnosť uvedie, či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom, ktorý podáva správu podľa jednotlivých štátov. Ak nie je žiadnym z takýchto subjektov, oznámi Finančnému riaditeľstvu SR obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, vrátane štátu, v ktorom je oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (t.j. za finančný rok 2016 do 31.3.2017).     Pre účely tohto oznámenia nie je ustanovený žiaden osobitný vzor.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.