Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SKDP Zdroj: SKDP

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

 § 1

Dňa 1. septembra 2021 zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2010, vyrubený daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak bola táto daň zaplatená do 1. januára 2021.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V prílohe uverejňujeme aj predkladaciu a dôvodovú správu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.