Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Najčastejšie otázky a odpovede

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Z portálu Finančnej správy Slovenskej republiky sme pre Vás vybrali niekoľko otázok s odpoveďami z každodennej praxe.

 

 

 

Otázka č. 1

Slovenský podnikateľ dosahoval príjmy zo živnosti vykonávanej na území Nemecka na základe slovenského živnostenského oprávnenia po celý rok 2020. Dosiahnuté príjmy zdanil v Nemecku prostredníctvom daňového priznania. Môže si ako daňový rezident SR v podanom daňovom priznaní v SR uplatniť metódu vyňatia?

Ak v predmetnom prípade rezidentovi SR na území Nemecka vznikla stála prevádzkareň, príjmy prislúchajúce tejto stálej prevádzkarni sú zdaniteľné v Nemecku v zmysle nemeckej daňovej legislatívy, pričom daňovník uplatní výdavky v zmysle nemeckých daňových predpisov.

Po skončení zdaňovacieho obdobia rezident SR má povinnosť daňovo si vysporiadať v SR všetky svoje celosvetové príjmy, t. j. v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B uvedie zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR (ak mu nejaké plynuli), ale aj príjmy zo živnosti vykonávanej na území Nemecku prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Príjmy zo živnosti vykonávanej v Nemecku daňovník uvedie v VI. oddiele daňového priznania (tabuľka č. 1, riadok č. 2) a k týmto príjmom si môže uplatniť výdavky príslušným spôsobom v zmysle slovenskej daňovej legislatívy (skutočné alebo paušálne výdavky), a to nezávisle na tom, akým spôsobom vykazoval výdavky k týmto príjmom v Nemecku. V prípade, ak si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur), zároveň k týmto paušálnym výdavkom pripočíta aj preukázateľne zaplatené povinné poistné v Nemecku resp. v SR.
Následne rezident SR za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia týchto príjmov môže uplatniť v daňovom priznaní podanom v SR metódu vyňatia príjmov v súlade s článkom 23 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom a § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2

Rezidentovi SR (FO) plynul príjem zo závislej činnosti vykonávanej vo Veľkej Británii. Potvrdenie od britského zamestnávateľa je vystavené na obdobie od 6. apríla 2020 do 5. apríla 2021, nakoľko daňový rok vo Veľkej Británii nie je zhodný s kalendárnym rokom. Aký doklad o výške príjmu má daňovník doložiť ako prílohu k daňovému priznaniu v SR?

V prípade, ak daňovníkovi (zamestnancovi) plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktorého zdaňovacie obdobie je iné ako v Slovenskej republike, a v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 má potvrdenie od zamestnávateľa o príjmoch za celé zdaňovacie obdobie, je na daňovníkovi, aby z príjmov uvedených v potvrdení vyčlenil príjmy dosiahnuté za zdaňovacie obdobie roku 2020.

Na účely podania daňového priznania daňovník preukazuje zdaniteľné príjmy dosiahnuté v zdaňovacom období roku 2020, čiže od januára 2020 do decembra 2020.
Daňovník môže výšku dosiahnutých príjmov resp. zaplateného povinného poistného v zahraničí preukázať aj iným spôsobom, napr. výplatnými páskami, výpisom z účtu, kam mu zamestnávateľ posielal mzdu, potvrdením od zamestnávateľa resp. inými dokladmi. Kópie uvedených potvrdení (dokumentov) sú zároveň povinnou prílohou daňového priznania.

Otázka č. 3

Ako bude účtovať zamestnávateľ finančný príspevok vo výške min. 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku.

V súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie podľa podmienok uvedených v Zákonníku práce a v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce. Suma finančného príspevku na stravovanie v súlade s § 152 ods. 8 Zákonníka práce, je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného). Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov).
Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v zmysle vyššie uvedených ustanovení Zákonníka práce sú záväzkom zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý účtuje v zmysle § 51 ods. 2 postupov účtovania v prospech účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom a súvzťažne na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady vo výške ustanovenej v Zákonníku práce.

Otázka č. 4

Ako má účtovná jednotka účtovať vo svojom účtovníctve daň z pridanej hodnoty z pohľadávky z dôvodu opravy/zníženia dane z pridanej hodnoty v nadväznosti na splnenie podmienok § 25a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení, v prípade, keď v predchádzajúcich účtovných obdobiach bola pohľadávka účtovnou jednotkou odpísaná a z tohto dôvodu bola vedená len v podsúvahovej evidencii (právne sa ešte nestala nevymožiteľnou)?

V opatrení MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) bol § 52 doplnený s účinnosťou od 1.1.2021 nový ods. 11. Podľa § 52 ods. 11 postupov účtovania sa na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty účtuje zníženie dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná (§ 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z.; ďalej len „zákon od DPH“) so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b zákona o DPH) so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.
Uvedené účtovanie u dodávateľa predpokladá existenciu pohľadávky v jeho účtovníctve. V predmetnom prípade účtovná jednotka (dodávateľ) v minulosti pohľadávku z účtovníctva odpísala (vyradila).
Ak účtovná jednotka (dodávateľ) v zmysle zákona o DPH môže opraviť základ dane podľa § 25a zákona o DPH, pričom pohľadávka v účtovníctve neexistuje, je potrebné do účtovníctva zaúčtovať pohľadávku v sume, ktorá je „zo štátu inkasovateľná“, tzn. v sume DPH, a to na ťarchu účtu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok (účtovný zápis MD 311/ D 646). Ďalej sa postupuje podľa § 52 ods. 11 postupov účtovania.

Otázka č. 5

Dňa 30.6.2021 som ukončil podnikateľskú činnosť. V auguste 2021 som zaplatil ešte nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020. Môžem podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 a uplatniť si tento výdavok do daňových výdavkov v roku 2020?

Daňovník, ktorý po skončení podnikania dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s podnikaním, môže tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov v roku, v ktorom skončil podnikanie. To znamená, že nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zaplatený v roku 2021 môžete zahrnúť do daňových výdavkov iba v roku 2021.

Otázka č. 6

Podávam dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, ktorým zvýšim sumu daňovej povinnosti. Môžem v tomto DDP vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii, keďže sa suma podielu zaplatenej dane zvyšuje?

Nie, podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná.

Otázka č. 7

Za ktorý mesiac patrí zamestnancovi, ktorý je u nás zamestnaný na trvalo od roku 2016, zvýšený daňový bonus /39,47 € / na deti od 6- 15 rokov. Od 01.07.2021 t.j. za mesiac júl, alebo od 01.08.2021 t.j. za mesiac august? V škole si dotáciu na obedy neuplatňuje.

O sumu zvýšeného daňového bonusu zamestnanec nežiada, patrí mu zo zákona automaticky (ak má daňový bonus doteraz uplatňovaný) a uplatní sa vo výške podľa veku dieťaťa (na dieťa do 6 rokov veku vrátane v sume 46,44 eura mesačne, na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov vrátane v sume 39,47 eura mesačne, ak nepoberá dotáciu na obedy a na dieťa nad 15 rokov v sume 23,22 eura mesačne). Táto suma daňového bonusu sa uplatní prvýkrát za júl 2021.

Otázka č. 8

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklady na uplatnenie príspevku na rekreáciu v sume 406,20 eur, 151,20€ bolo zaplatených platobnou kartou 12.7.2021 ale 255,00€ bolo zaplatené bankovým prevodom ešte v roku 2020 a to 19.1.2020.Môžem uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 odst.7 písm. b) ZDP vo výške 55% zo sumy 406.20€ alebo len zo sumy, ktorá bola zaplatená v roku 2021 za rekreáciu? Zamestnanec sa odvoláva , že až do júla 2021 sa mu nepodarilo realizovať rekreáciu, ktorú si zálohou predplatil 19.1.2020.

Pre uplatnenie príspevku na rekreáciu je rozhodujúce, kedy sa rekreácia začala, nie v ktorom roku bola vykonaná úhrada. To znamená, ak zamestnanec absolvuje rekreáciu v roku 2021, za ktorú zaplatil v roku 2020, zamestnávateľa môže požiadať o poskytnutie príspevku na rekreáciu v roku 2021 (príspevok na rekreáciu prislúchajúci k obdobiu roka 2021). V tomto prípade nie je povinný zamestnanec preukazovať dôvod, prečo sa rekreácia neuskutočnila v roku, v ktorom za ňu bola vykonaná úhrada. Sumu príspevku (55% oprávnených výdavkov zamestnanca najviac 275 eur) budete počítať zo sumy skutočne ním zaplatenej (oprávnený výdavok zamestnanca), bez ohľadu na to, kedy sumy uhradil.

Otázka č. 9

Som živnostník, registrovaný na DPH od 1.8.2021 podľa § 4 zákona o DPH. Ak v daňovom priznaní k DPH za august 2021 uvediem odpočítanie dane na riadku 30 uvádzam to aj v kontrolnom výkaze? Ak áno, tak to uvádzam v časti B.2. kontrolného výkazu?

Nie. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona o DPH ( riadok 30 daňového priznania) sa v kontrolnom výkaze neuvádza.

Otázka č. 10

Od 1.7.2021 som platiteľom podľa § 4 zákona o DPH a za zdaňovacie obdobie júl 2021 som mal nadmerný odpočet. Daňové nedoplatky nemám. Kedy by som mal dostať tento nadmerný odpočet na účet?

Ak v zdaňovacom období (júl 2021) vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (v auguste 2021). Ak platiteľ nemôže od odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie august 2021 (§79 ods.1 zákona o DPH).

 

 

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.