Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 57/2021 Z.z. a následne zákona č. 115/2021 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (§ 24ja), sa uplatňuje v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) nulová sadzba dane na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory“), a to od 12. februára 2021 do 30. júna 2021.

Táto informácia je teda určená pre tie subjekty, ktoré v tomto vymedzenom období predmetné respirátory predávajú, nakupujú, nadobúdajú v tuzemsku z iných členských štátov, prípadne dovážajú z tretích štátov.

Predaj respirátorov v SR platiteľom DPH Živnostník – platiteľ DPH predáva v SR respirátory. Akú sadzbu dane má uplatniť? Kde uvádza údaje z tohto predaja v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

Ak platiteľ DPH predáva respirátory v SR v období od 12.2.2021 do 30.6.2021, potom uplatňuje nulovú sadzbu dane. Platiteľ DPH uvádza hodnotu dodaných respirátorov v SR s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k DPH v riadku 13; v kontrolnom výkaze údaje z tohto dodania neuvádza v žiadnej časti.

Nadobudnutie respirátorov v SR z iného členského štátu platiteľom DPH Platiteľ DPH nadobudol respirátory z Poľska od poľského platiteľa DPH, pričom daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH z nadobudnutého tovaru v SR z iného členského štátu mu vznikla 20.02.2021 – t.j. k cene nadobudnutých respirátorov správne uplatnil nulovú sadzbu dane. Uvádza platiteľ DPH údaje o tomto nadobudnutí tovaru v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

Hodnotu nadobudnutých respirátorov v SR, pri ktorých uplatnil nulovú sadzbu dane, uvedie v daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie v riadku 13; v kontrolnom výkaze údaje o nadobudnutých respirátoroch neuvádza.

Nadobudnutie respirátorov v SR z iného členského štátu osobou registrovanou podľa § 7 zákona o DPH Subjekt registrovaný pre DPH v SR podľa § 7 zákona o DPH nadobudol respirátory z ČR od českého platiteľa DPH, pričom daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru v SR mu vznikla 22.02.2021. Má subjekt nadobudnutie respirátorov od českého platiteľa DPH „samozdaniť“ v SR nulovou sadzbou dane? Je povinný len z dôvodu tohto 2 nadobudnutia respirátorov podať daňové priznanie za február 2021, ak iné transakcie v mesiaci február 2021 neuskutočnil?

Osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH vznikla pri nadobudnutých respirátoroch daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH vo výške nula, keďže uplatnila nulovú sadzbu dane. Daňové priznanie za mesiac február 2021 je povinná podať do 25.03.2021 pričom hodnotu nadobudnutých respirátorov uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadku 13.

Odpočítanie dane pri nákupe respirátorov Spoločnosť – platiteľ DPH nakúpila respirátory v januári 2021 v SR so základnou 20 % sadzbou dane, pričom si uplatnila odpočítanie dane. Pokiaľ tieto respirátory spoločnosť predá v období od 12.2.2021 do 30.6.2021 s nulovou sadzbou dane, musí DPH uplatnenú pri nákupe respirátorov vrátiť, prípadne krátiť koeficientom?

Nie. Ak boli respirátory nakúpené v čase, kedy sa uplatňovala základná 20 % sadzba DPH (t.j. do 12.2.2021), potom právo platiteľa DPH (kupujúceho/odberateľa) na odpočítanie dane zostáva zachované pri splnení podmienok § 49-§ 51 zákona o DPH. Skutočnosť, že platiteľ DPH uplatňuje pri predaji respirátorov nulovú sadzbu dane, nie je u neho dôvodom krátiť vstupnú daň koeficientom podľa § 50 zákona o DPH. Poznámka: Právo na odpočítanie dane u platiteľa DPH je zachované aj v prípade, ak boli respirátory v období do 12.2.2021 nadobudnuté v SR z iných členských štátov alebo dovozené z tretích štátov s uplatnenou 20 % sadzbou dane.

Odpočítanie dane z prepravnej služby Platiteľ DPH predáva v SR cez e-shop respirátory. Na dodanie respirátorov zákazníkom si objednal prepravnú službu od slovenského dopravcu. Dopravca – platiteľ DPH mu službu prepravy fakturoval s DPH. Má nárok na odpočítanie dane z tejto služby prepravy, keďže preprava súvisí s dodávkou respirátorov s nulovou sadzbou DPH?

Áno, má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 – 51 zákona o DPH. Poznámka: Uvedené sa vzťahuje aj na iné náklady súvisiace s dodávkou respirátorov s nulovou sadzbou DPH, ak sú premietnuté v cene respirátorov.

Prepravná služba ako súvisiaci náklad zahrnutý do základu dane Platiteľ DPH predáva cez e-shop respirátory. Na dodanie respirátorov na adresu zákazníkov si objednáva prepravné služby od kuriérskej spoločnosti, ktorá mu služby prepravy fakturuje s 20 % DPH. Predajca respirátorov si túto DPH odpočítava. Vstupuje v tomto prípade cena prepravy do základu dane predávaných respirátorov s nulovou sadzbou dane? T.j. v cene respirátorov bude zahrnutá aj preprava, a celá hodnota dodávky bude zdanená nulovou sadzbou dane?

Áno. Predmetom dodávky sú respirátory, v cene ktorých bude zahrnutá aj prepravná služba ako súvisiaci náklad v súlade s § 22 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, t.j. na dodanie respirátorov vrátane prepravy sa uplatní nulová sadzba dane.

Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz Platiteľ DPH dodal do Maďarska maďarskému platiteľovi DPH respirátory v období, v ktorom sa uplatňuje v SR nulová sadzba dane. Uvádza údaje z takejto dodávky slovenský platiteľ DPH v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze?

Áno. Predaj respirátorov zo SR do iného členského štátu, ktorý je v SR oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, slovenský platiteľ DPH uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 13 a 14 a taktiež aj v súhrnnom výkaze.

Kúpa respirátorov v tuzemsku od zahraničnej osoby Slovenská firma – platiteľ DPH, kúpil v sklade v SR respirátory od zahraničnej firmy. Je platiteľ DPH povinný údaje o samozdanení tohto nákupu s nulovou sadzbou dane podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH uviesť v riadkoch 09 a 10 daňového priznania k DPH a v kontrolnom výkaze?

Nie. Platiteľ DPH údaje o tejto transakcii neuvádza ani v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze.

Darovanie respirátorov Platiteľ DPH plánuje darovať v marci 2021 respirátory do škôl. Tieto respirátory nakúpil ešte pred 12.02.2021 s 20 % sadzbou dane, ktorú si odpočítal. Má povinnosť z darovaných respirátorov odviesť DPH?

Nie, pretože platiteľ DPH uplatní pri ich darovaní, (ktoré sa na základe § 8 ods. 3 zákona o DPH považuje za dodanie tovaru za protihodnotu), nulovú sadzbu dane. Hodnotu darovaných respirátorov s nulovou sadzbou dane uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadku 13; v kontrolnom výkaze údaje z tohto darovania neuvádza.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.