Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

MS chce stanoviť strop odplaty pri úveroch a pôžičkách

Kategória: Spravodajstvo

MS chce zaviesť aj výšku písma, ktorou majú byť napísané spotrebiteľské zmluvy a súvisiace dokumenty, aby boli dobre čitateľné.

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Požičiavanie peňazí spotrebiteľom by čoskoro malo mať pevne stanovený strop odplaty, ktorú si za to môže poskytovateľ takého úveru či pôžičky účtovať. Ministerstvo spravodlivosti (MS) pripravilo pre vládu dve alternatívy vzorcov, ako maximálnu výšku odplaty určiť. Tú, ktorú si kabinet vyberie, dajú do vykonávacieho nariadenia k nedávnej novele Občianskeho zákonníka. Parlament ju schválil ako súčasť tzv. protiúžerníckeho balíčka na začiatku apríla. 

Prvá alternatíva počíta s tým, že odplata pri poskytnutí peňazí spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej úrokovej miery pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne za prvý kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Obdobným úverom alebo pôžičkou sa rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší príslušnému typu spotrebiteľského úveru. 

V prípade poskytnutia peňazí na obdobie kratšie ako jeden rok alebo ide o úver alebo pôžičku, ktorej výška nepresiahne 100 eur, bola by najvyššia prípustná výška odplaty 30 percent ročne. V prípade poskytnutia peňazí spotrebiteľovi na lízing, teda na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, bola by najvyššia prípustná výška odplaty 2,5-násobok priemernej úrokovej miery. 

Druhá alternatíva je navrhnutá tak, že odplata pri poskytnutí peňazí spotrebiteľovi nesmie prevýšiť 1,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov pri obdobnom úvere alebo pôžičke zverejnenej za kalendárny štvrťrok, ktorý bezprostredne predchádza štvrťroku, v ktorom sa uzaviera spotrebiteľská zmluva. V druhej alternatíve sa navrhuje rovnaké pravidlo pre požičiavanie peňazí na menej ako rok, alebo sumy menšej ako 100 eur. 

Podľa navrhovaného nariadenia odplatu pri poskytnutí peňazí spotrebiteľovi tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Pri výpočte odplaty sa vychádza z predpokladu, že spotrebiteľská zmluva zostane platná dohodnutý čas a dodávateľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v spotrebiteľskej zmluve. 

V oboch alternatívach nariadenia je stanovená aj výška písma, ktorou musia byť napísané spotrebiteľské zmluvy a so zmluvami súvisiace zmluvné dokumenty upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa a dodávateľa tovarov alebo služieb. Výška písma má byť 12 bodov a táto výška písma má mať font písma, ktorý bude spĺňať zákonnú podmienku dobrej čitateľnosti. 

Nariadenie by malo byť účinné od 1. septembra 2014.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.