Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Kategória: Spravodajstvo

Vyjadrenie: Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy zamerané na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Obe sú zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Na výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 36 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.
      Cieľom vyhlásených výziev je podporiť nielen výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách, ale aj aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť v súlade s doménami inteligentnej špecializácie – „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie" a „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel".  Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. V rámci výziev môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev sú k dispozícii prostriedky spolu vo výške 36 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur.
      Hodnotenie jednotlivých žiadostí sa uskutoční v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 29. júna a 31. augusta 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené – to znamená, že k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. 
      Obe tieto výzvy sú vyhlásené v zjednodušenom režime, aby znížili administratívnu záťaž žiadateľov. Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia o splnení podmienok vydané verejnými orgánmi, keďže poskytovateľ si ich môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výziev je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí. 
      Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásených výziev môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.
      Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
      Výzva svojím zameraním na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov. 

TASR informoval Odbor komunikácie MH SR
Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.