Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Kategória: Metodické usmernenia Zdroj: ASPI

č. MF/6272/2022-732 k vyplneniu daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh a k poučeniu na vyplnenie tohto daňového priznania a dodatočného daňového priznania pri výrobe výživových doplnkov oslobodených od spotrebnej dane z liehu.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k spotrebnej dani z liehu pri výrobe výživových doplnkov oslobodených od spotrebnej dane, vydáva podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto usmernenie. 

Všeobecne:

Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") s účinnosťou od 1. januára 2022, umožňuje v súlade s čl. 27 ods. 2 písm. f) smernice 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje, oslobodiť alkoholický nápoj od spotrebnej dane, ak je použitý na výrobu výživových doplnkov s obsahom liehu a sú uvádzané do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení s objemom najviac 0,15 l.
Predmetné ustanovenie smernice bolo transponované ustanovením § 40 ods. 1 písm. h) zákona, podľa ktorého je lieh oslobodený od spotrebnej dane, ak je určený na použitie na výrobu a prípravu výživových doplnkov, ktoré sú uvádzané do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,15 l a nižším.

K daňovému priznaniu:

Platiteľ dane pri podaní daňového priznania, v súvislosti s dodaním alkoholického nápoja, ktorým je lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona, použije vzor daňového priznania k spotrebnej dani z liehu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len "daňové priznanie").

K Poučeniu na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh: 

Platiteľ dane používa na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania zo spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8258/2012-73 (ďalej len "poučenie").
Pri vypĺňaní príslušných kolóniek postupuje platiteľ dane primerane podľa poučenia a ak dodá na výrobu výživových doplnkov lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona, toto množstvo liehu uvedie v kolónke daňového priznania určenej pre lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona.
V tomto prípade platiteľ dane pri vypĺňaní daňového priznania, uvedie množstvo liehu, ktoré dodal na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona na druhej strane daňového priznania v riadku 4b, t.j. ako množstvo liehu v hl a. z množstva liehu uvedeného v riadku 2.
Ak platiteľ dane dodáva v danom zdaňovacom období súčasne lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona a podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona, množstvo takto dodaného liehu sčíta a v riadku 4b uvedie toto množstvo liehu v hl a. z množstva liehu uvedeného v riadku 2.
Ing. Daniela Klučková
generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.