Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Metodické usmernenie MF SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: ASPI

č. MF/020317/2020-731 k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov voči podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu a ktorému bol v aplikácii e-kasa pridelený kód pokladnice e-kasa klient spolu s údajmi určenými pre platiteľa dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto usmernenie:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v procese pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v zmysle § 7a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 289/2008 Z.z.") sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód pokladnice e-kasa klient spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi.
V niektorých prípadoch Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v e-kasa zóne podnikateľa sprístupnilo kód pokladnice e-kasa klient spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa, ktoré obsahovali identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej "DPH") aj napriek tomu, že podnikateľ nebol platiteľom DPH alebo bol osobou registrovanou pre DPH, ktorá nemá postavenie platiteľa DPH (ďalej len "dotknutý podnikateľ").
Dotknutý podnikateľ, ktorý v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 289/2008 Z.z. nahral nesprávne pridelené identifikačné údaje do on-line registračnej pokladnice, zasielal do systému e-kasa identifikačné číslo DPH, základ dane, sadzbu DPH a výšku DPH spolu. Zároveň dotknutý podnikateľ odovzdal kupujúcemu pokladničný doklad, ktorý obsahoval údaje týkajúce sa DPH napriek tomu, že nebol platiteľom DPH.
V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň. Cieľom citovaného ustanovenia je zabrániť nebezpečenstvu straty daňových príjmov, ktoré môže vzniknúť z práva na odpočet DPH.
Avšak, vo vyššie uvedenom prípade, ak osoba konala v dobrej viere, ustanovenie § 69 ods. 5 zákona o DPH sa neuplatní. V prípade nedodržania nevyhnutnej podmienky, ktorou je konanie v dobrej viere, je dotknutý podnikateľ povinný DPH uvedenú na vydanom pokladničnom doklade priznať a zaplatiť správcovi dane.
Eduard Heger, v.r. podpredseda vlády a minister financií
Vypracoval: Mgr. Mojmír Beňo, tel.: 02/59583494
Ing. Petronela Mastihubová, tel.: 02/59583474

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.